Sisältöjulkaisija

null Fimean ja THL:n seminaari: Sairaaloiden lääkehuollon kehittämiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja parempaa tiedon jakamista

Fimean ja THL:n seminaari: Sairaaloiden lääkehuollon kehittämiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja parempaa tiedon jakamista

8.11.2011

Fimean ja THL:n seminaari: Sairaaloiden lääkehuollon kehittämiseksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja parempaa tiedon jakamista

Sairaaloiden lääkehuollon kehittämisessä avainasemassa ovat kokemusten ja tietojen jakaminen. Tämä nousi esille Fimean ja THL:n (Finohtan) 3.11.2011 järjestämässä seminaarissa, jossa arvioitiin sairaaloiden lääkehuollon nykytilaa, tarkasteltiin uuden teknologian käyttöönottoa ja keskusteltiin yhteistyö- ja tutkimustarpeista sekä lähitulevaisuuden haasteista. Seminaariin osallistui yli sata ammattijärjestöjen, yliopistojen ja lääketeollisuuden edustajaa sekä sairaaloiden lääkehuollosta vastaavaa henkilöä.

Seminaarin ensimmäisessä osiossa keskityttiin julkisen sektorin lääkehuollon tuleviin haasteisiin Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan valossa sekä lääkehoitoprosessin ongelmakohtiin sairaala-apteekin, lääkärin ja hoitajan näkökulmista. Lääkehoitoprosessin keskeisimmät ongelmat liittyvät tiedonkulkuun ja käytännön yhteistyöhön. Sähköisten potilastietojärjestelmien toimivuus herätti paljon keskustelua. Siinä korostuivat erityisesti lääkehoidon kirjaamiseen liittyvät ongelmat, joihin toivottiin valtakunnallisesti yhteisiä pelisääntöjä. Tärkeinä toimenpiteinä mainittiin lääkehoidon osaamisen varmistaminen sekä koordinoitu tutkimus- ja kehittämistyö.

Seminaarin toisessa osiossa tarkasteltiin erilaisia teknologiaratkaisuja, joilla pyritään vapauttamaan ammattihenkilöstöä logistiikasta ja muista rutiiniluonteisista tehtävistä ammatillisesti haastavampiin tehtäviin. Uudella teknologialla voidaan myös edistää lääkehoidon laatua ja turvallisuutta. Toimintojen kustannusvaikuttavuudesta tarvitaan lisää tutkittua tietoa.

Seminaarin viimeisessä osiossa käsiteltiin lääkehuollon uusia toimintatapoja. Osastofarmasian toimintoja laajentamalla voidaan osaltaan parantaa lääkehoidon toteuttamista. Resurssien rajallisuus herätti keskustelua lääkehoidon asiantuntijapalveluiden kohdentamisesta ja moniammatillisen yhteistyön tarpeesta. Tietyt toiminnot, kuten esimerkiksi hankinnat ja logistiikka, voidaan hoitaa tehokkaimmin keskitetyillä ratkaisuilla, kun taas muut ammatillisesti haastavat tehtävät hoituvat paremmin hajautetulla mallilla. Sairaaloiden lääkehuollon kehittämisessä avainasemassa ovat kokemusten ja tietojen jakaminen. Laaja-alainen yhteistyö eri sidosryhmien, viranomaisten, yliopistojen, kuntaliiton ja käytännön työelämässä toimivien välillä on ensiarvoisen tärkeä pyrittäessä ratkaisemaan havaittuja ongelmia ja kehittämiskohteita.

Lue lisää:

Seminaarin esitykset:Ulla Närhi: Sairaaloiden lääkehuollon haasteet Lääkepolitiikka 2020 -asiakirjan valossa (Pdf)

Raimo Ojala: Lääkehoitoprosessin ongelmakohdat sairaalassa (Pdf)

Mirja Tuomiranta: Lääkehoidon ongelmakohdat sairaalalääkärin näkökulmasta (Pdf)

Pirjo Lehtomäki: Lääkehoidon toteuttaminen käytännössä - hoitajanäkökulma (Pdf)

Kirsti Torniainen: Automaation hyödyntäminen lääkehuollon prosesseissa (Pdf)

Marjo Uusitalo: TAYS:n uudistamisohjelma, lääkelogistiikka-projekti (Pdf)

Reetta Katisko: Osastojen lääkevarastoautomaatit (Pdf)

Leena Riukka: Koneellinen annosjakelu sairaala-apteekeissa Suomessa (Pdf)

Raisa Laaksonen: Osastofarmasia ja kliininen farmasia (Pdf)

Kirsi Kvarnström: Moniammatillinen yhteistyö ja lääkehoidon kokonaisarviointi (Pdf)

Marja Iso-Mustajärvi: Keskitetty vai hajautettu malli kehittämiseen? Yliopistosairaalan näkökulmasta (Pdf)

Joni Palmgren: Keskitetty vai hajautettu malli kehittämiseen? Keskussairaalan näkökulmasta (Pdf)

Lisätietoja:

Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö, p. 050 447 2877

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, p. 050 562 2590

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.