Sisältöjulkaisija

null Fimean ehdotukset maan kattavien apteekkipalvelujen turvaamiseksi valmistuivat

Fimean ehdotukset maan kattavien apteekkipalvelujen turvaamiseksi valmistuivat

2.7.2012

Fimean ehdotukset maan kattavien apteekkipalvelujen turvaamiseksi valmistuivat

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea toimitti kesäkuun lopussa sosiaali- ja terveysministeriöön ministeriön toimeksiantoon perustuneen ehdotuksensa apteekkitoimintaa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

Fimean esitys sisältää muutosehdotuksia lääkkeiden hinnan määrittävään lääketaksaan, apteekkien tuloja tasaavaan apteekkimaksutaulukkoon sekä apteekkien toimintaa ja valvontaa säätelevään lääkelakiin.

Muutosehdotukset perustuvat apteekkitoiminnan kehittämistyöryhmän esityksiin ja niiden tarkoituksena on turvata apteekkipalvelujen saatavuus koko maassa. Lisäksi Fimean esitys sisältää yksittäisiä ehdotuksia lääkelain selkeyttämiseksi. Nämä ehdotukset perustuvat käytännön valvonnassa havaittuihin muutostarpeisiin.

Lääketaksaan rakenteellisia muutoksia

Fimea ehdottaa, että lääketaksassa siirrytään kohti toimitusmaksuperusteista mallia niin, että nykyisin potilaan maksaman lääkkeen hinnan sisältämä kiinteä osa ja kerroin pienenisivät ja tästä syntyvä säästö lisättäisiin toimitusmaksuun.

Fimean ehdottama muutos vähentäisi maltillisesti apteekkien myyntikatteen riippuvuutta lääkkeen tukkuhinnasta, turvaisi näin maan kattavien apteekkipalvelujen säilymistä ja huomioisi nykyistä paremmin apteekkien tekemän asiantuntijatyön ja potilaskohtaisen lääkeneuvonnan.

Fimean ehdotus laskisi kalliimpien lääkkeiden hintoja ja nostaisi jonkin verran halvimpien lääkkeiden hintoja. Enimmillään yksittäisen lääkkeen hinta nousisi 1,40 euroa ja laskisi 220 euroa. Jotta muutos ei lisäisi potilaiden lääkekuluja, Fimea ehdottaa sairausvakuutuslain muuttamista samanaikaisesti niin, että yhteiskunnalle uudistuksessa syntyvä säästö, noin 14,5 miljoonaa euroa, palautettaisiin potilaille. Tämä voidaan tehdä joko laskemalla vuotuista potilaskohtaista omavastuuosuutta, nostamalla lääkkeiden peruskorvauksen ja erityiskorvauksen korvausprosentteja tai yhdistämällä molemmat vaihtoehdot.

Vaikka potilaalle, joka käyttää harvoin ja yksittäisiä halpoja lääkkeitä, muutos saattaisi näkyä halvimpien lääkkeiden kallistumisena, paljon ja kalliita lääkkeitä käyttävien potilaiden vuosittaiset lääkekulut pienenisivät. Koko maan kattavan turvallisen lääkejakelujärjestelmän säilyminen hyödyttäisi kaikkia lääkkeiden käyttäjiä. Ehdotettu muutos kannustaisi omalta osaltaan myös apteekkeja halvimpien lääkkeiden myyntiin.

Apteekkimaksumuutoksella parannetaan sivuapteekkien toimintaedellytyksiä

Fimea ehdottaa apteekkimaksun jakamista niin, että apteekkimaksu määrättäisiin erikseen apteekin ja sivuapteekkien osalta, jos apteekin ja sivuapteekin yhteenlaskettu liikevaihto olisi alle 3,5 miljoonaa euroa.

Uudistus lisäisi sivuapteekin pitämisen houkuttelevuutta ja turvaisi näin maankattavien apteekkipalvelujen saatavuutta.

Lääkejakelua ja valvontaa kehitetään

Fimea tarkentaisi apteekkien ja sivuapteekkien perustamiskriteereitä apteekkiverkoston rakenneuudistuksen ja palvelujen asiakastarpeiden mukaisen sijoittumisen tehostamiseksi. Kauppakeskittymiin ja kauppakeskuksiin perustettaisiin jatkossa vain itsenäisiä apteekkeja ja sivuapteekeilla turvattaisiin sellaisten alueiden lääkehuoltoa, missä itsenäisten apteekkien toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Palvelujen saatavuutta varmistaisi myös nykyistä joustavampi menettely sivuapteekin pitämistä koskevan ehdon lisäämiseksi apteekkilupaan.Fimean lääkelain muutosesitys sisältää myös apteekkarivaihdosten sujuvuutta, apteekkitalouden läpinäkyvyyttä sekä viranomaisvalvonnan tehostamista edistäviä ehdotuksia. Apteekkien lääkevalmistuksen laadun turvaaminen valmistustoimintaa keskittämällä sekä annosjakelutoimintaa koskevan lainsäädäntöpohjan vahvistaminen kuuluvat myös esitettyihin muutoksiin.

Lue lisää:

Saatekirje (pdf)

Lääketaksan ja apteekkimaksun uudistaminen -selvitys (pdf)

Liite 1: Fimean ehdotus valtioneuvoston asetukseksi lääketaksasta (pdf)

Liite 2: Fimean ehdotus lääketaksa-asetuksen perustelumuistioksi (pdf)

Luonnos hallituksen esitykseksi lääkelain muuttamisesta (pdf)

Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivut

Lisätietoja:

Eija Pelkonen, Lääkealan toimijoiden valvonta -prosessin johtaja, p. 050 511 1756

Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. (09) 4733 4510

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.