Sisältöjulkaisija

null Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi

Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi

3.10.2014

Toimintakykyinen, osaava ja hyvinvoiva väestö on menestyvän yhteiskunnan perusta, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön 3.10. julkistetussa tulevaisuuskatsauksessa. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Fimean tavoitteena on, että lääketutkimus, lääkkeiden saatavuus, lääkehoitojen turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus ovat jatkossakin eurooppalaista huipputasoa.

Muuttuva toimintaympäristömme, taloudellinen taantuma ja väestön ikääntyminen vaikuttavat myös lääkealaan. Lääkehuollon ja lääkejakeluverkoston on mukauduttava uudistuviin sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän rakenteisiin ja pystyttävä vastaamaan kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti muuttuviin asiakastarpeisiin. Lääkkeiden hyvä saatavuus ja lääkitysturvallisuus eivät kuitenkaan saa heikentyä. Korkeatasoinen lääkevalvonta ja siihen liittyvä ohjaus luovat edellytyksiä kilpailukykyiselle lääkealan elinkeinotoiminnalle.

STM:n tulevaisuuskatsaus nostaa myös tiedon ja teknologian hyödyntämisen terveyttä ja hyvinvointia lisäävänä mahdollisuutena. Terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteensopivuus onkin yksi keskeinen terveydenhuollon tehokkuutta parantava tekijä. Myös tutkimustiedon avoimuuden ja puolueettoman arvioinnin edistäminen on tärkeää terveydenhoidon päätöksenteon tietoperustan vahvistamisessa.

Hallinnonalojen tulevaisuuskatsaukset julkistettiin 3.10.2014

Ministeriöiden tulevaisuuskatsauksien tavoitteena on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja hallitusneuvottelujen pohjaksi tilanne- ja kehitysarvioita yhteiskunnan tilasta ja poliittista päätöksentekoa edellyttävistä kysymyksistä.

Lue lisää:

STM:n tiedote 3.10.2014

Lisätietoja:

Sinikka Rajaniemi, ylijohtaja, p. 029 522 3100

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.