Sisältöjulkaisija

null Fimea selvitti apteekkijärjestelmän sääntelyn purkamisen toimenpiteitä ja vaikutuksia Euroopassa

Fimea selvitti apteekkijärjestelmän sääntelyn purkamisen toimenpiteitä ja vaikutuksia Euroopassa

19.4.2017

Fimean tekemän selvityksen mukaan apteekkijärjestelmän sääntelyn purkamisella tavoiteltu apteekkien lukumäärän lisääntyminen on pääsääntöisesti toteutunut. Uusia apteekkeja on perustettu erityisesti kaupunkialueille. Esimerkiksi Ruotsissa apteekkitiheys on kasvanut sääntelyn purkamisen jälkeen, mutta Suomessa on edelleen enemmän apteekkeja yksittäistä asukasta kohti. Sääntelyn purkamisen myötä myös apteekkien aukioloajat ovat pidentyneet, yksittäisten apteekkien koko pienentynyt ja varastonhallinta vaikeutunut. Koska apteekkien lukumäärä ei juurikaan ole lisääntynyt harvaan asutuilla alueilla, on lääkkeiden alueellinen saatavuus tyypillisesti varmistettu erillisellä sääntelyllä sekä säännellyissä että sääntelyä purkaneissa maissa. Sääntelyä purkaneissa maissa apteekit ovat muodostaneet apteekkien välisiä ketjuja (ns. horisontaalinen integraatio). Myös vertikaalinen integraatio eli lääketukkuliikkeiden omistamat apteekit ovat lisääntyneet. Muilta osin tutkimustieto on hajanaista ja luotettavia johtopäätöksiä sääntelyn purkamisen vaikutuksista lääkkeiden hintoihin, apteekin katteisiin, lääkkeiden saatavuuteen, apteekkipalveluiden laatuun asiakasnäkökulmasta, apteekkien väliseen kilpailuun tai toiminnan rakenteiden muutoksiin ei voitu tehdä.

Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkamisen vaikutusta lääkkeiden hintoja alentavasti ei voida osoittaa julkaistun tutkimustiedon perusteella

Suomessa viime vuosina käydyn julkisen keskustelun myötä tuli ajankohtaiseksi selvittää, millaista vertaisarvioitua tutkimustietoa on olemassa apteekkijärjestelmän sääntelyn purkamisen vaikutuksista lääkkeiden hintoihin, lääkkeiden ja apteekkipalveluiden saatavuuteen, apteekkipalveluiden laatuun sekä apteekkien väliseen kilpailuun Euroopassa. Lisäksi selvityksessä on kuvattu apteekkijärjestelmän sääntelyyn toteutettuja muutoksia Pohjoismaissa ja lähtökohtia muutosten taustalla.

Tämän selvityksen perusteella ei voida osoittaa, että apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen alentaisi pitkällä aikavälillä lääkkeiden hintoja. Monissa maissa, Suomi mukaan lukien, lääkkeiden hinnoittelusta ja apteekkijärjestelmästä säädetään toisistaan erillään. Vaikutusten arviointia onkin vaikeuttanut se, että apteekkijärjestelmään liittyvän sääntelyn purkamisen yhteydessä on monissa maissa toteutettu myös muita lääkkeiden hintoihin ja lääkekustannuksiin vaikuttavia uudistuksia. Lisäksi lääkkeiden hintasääntelyssä käytetään tyypillisesti useita eri menetelmiä yhtäaikaisesti.

Selvityksessä arvioitiin tieteelliset tutkimukset apteekkijärjestelmän purkamisesta Euroopassa

Selvitykseen sisällytettiin 15 kansainvälistä alkuperäistutkimusta. Lääkepoliittisten säädösmuutosten vaikutuksia on julkaistu myös esimerkiksi viranomaisten raportteina ja selvityksinä eri maissa, mutta näitä tuloksia ei ole mukana tässä selvityksessä. Tämä selvitys onkin yksi, mutta ei ainoa tai täydellinen näkökulma apteekkijärjestelmäämme liittyvään keskusteluun.

Lue lisää:

Apteekkijärjestelmän sääntelyn purkaminen Euroopassa – toimenpiteet ja vaikutukset (pdf).

Lisätietoja antaa

  • Leena Reinikainen, kehittämissuunnittelija, puh 029 522 3520.
  • Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, puh 029 522 3513.
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.