Sisältöjulkaisija

null Fimea on laatinut suosituksen lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista

Fimea on laatinut suosituksen lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista

5.7.2012

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on laatinut kansallisen suosituksen lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista. Suositus julkistetaan 5.7.2012. Suosituksen avulla tavoitellaan näyttöön perustuvaa ja järkevää lääkkeiden käyttöä.

Lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnilla vastauksia etsitään muun muassa kysymyksiin, onko uusi lääke A tehokkaampi kuin vanha lääke B, onko lääke A turvallisempi kuin lääke B, tai onko lääke A kustannusvaikuttava lääkkeeseen B:hen verrattuna.

Arviointitietoa tarvitsevat muun muassa hoitopäätöksiä tekevät lääkärit ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä potilaat ja väestö, lääkepoliittisia päätöksiä tekevät päättäjät, lääkkeiden tukkuhinta- ja korvattavuuspäätöksiä tekevä lääkkeiden hintalautakunta, lääkkeiden hankintapäätöksiä tekevät lääkeneuvottelukunnat ja hankintarenkaat sekä hoitosuosituksia tekevät tahot.

Arviointitietoa tarvitaan erityisesti lääkkeistä, joilla on uusi vaikutusmekanismi tai jotka ovat hinnaltaan selvästi aikaisempaa käypää hoitoa kalliimpia. Arviointeja tarvitaan myös jo käytössä olevista lääkkeistä, joille esitetään käyttöaiheen laajennusta. Lisäksi on tarvetta arvioida kokonaisia lääkeaineryhmiä ja kansantautien hoitoa. Tarvetta on sekä laajoille ja perusteellisille arvioinneille että suppeammille, nopeassa aikataulussa tehdyille arvioinneille.

Kansallinen suositus ohjeistaa yhtäläisiin menetelmiin

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista on laadittu yhteistyössä laajan sidosryhmän kanssa. Kansallinen suositus sisältää ohjeistusta arvioinnin prosessiin sekä arvioinnissa käytettäviin menetelmiin ja raportointiin. Suositusta valmisteltaessa hyödynnettiin myös eurooppalaisen terveydenhuollon menetelmien arviointia kehittävän yhteistyöverkoston työtä, sekä kansallisia ja kansainvälisiä ohjeita ja käytäntöjä.

Kuka tahansa voi ehdottaa arviointiaiheita Fimealle. Arviointeja suunniteltaessa Fimea pyytää kommentteja sidosryhmiltä, joita ovat muun muassa potilasjärjestöt, terveydenhuollon ammattijärjestöt sekä myyntiluvan haltijat.

Arvioinnissa huomioidaan paitsi lääkkeiden kliininen vaikuttavuus, turvallisuus ja kustannukset myös lääkkeiden käyttöönottoon ja käyttämiseen liittyviä eettisiä, organisatorisia, sosiaalisia ja juridisia seikkoja. Tavoitteena on, että arvioinnissa huomioidaan kaikki päätöksenteon kannalta tärkeät näkökohdat.

Arviointiraportin valmistumisen jälkeen Fimean neuvottelukunta ottaa kantaa arvioidun lääkkeen hoidolliseen ja taloudelliseen arvoon. Arvioinnin tuloksista ja kannanotosta tiedotetaan sekä potilaille että terveydenhuollon ammattilaisille.

Suositus ohjaa näyttöön perustuvan tiedon tuottamiseen

Hoitopäätösten perustana on useita eri tekijöitä, kuten terveydenhuollon ammattilaisten kokemus, potilaan ja yhteiskunnan arvot sekä käytettävissä olevat voimavarat. Hyvä hoitopäätös perustuu aina myös näyttöön hoitomenetelmien hyödyistä, haitoista ja kustannuksista.

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnista ohjaa tuottamaan tätä näyttöön perustuvaa tietoa.

Vuoden 2012 aikana julkaistaan kaksi Fimean arviointia:

  • dabigatraani varfariiniin verrattuna eteisvärinän antikoagulaatiohoitona
  • glargiini ja detemirinsuliini NPH-insuliiniin verrattuna tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Lue lisää:

Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 3/2012.

Fimean suositus potilasnäkökulman huomioimisesta haastattelututkimuksella lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvioinnissa sekä siihen liittyvässä lääkeinformaatiossa.

ISSN 1799-7143, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2012.

Lääkehoitojen arviointi: Hoidollinen ja taloudellinen arvo
 

Fimean suositus lääkkeiden hoidollisen ja taloudellisen arvon arvionnista (pdf)

Hannes Enlund, Fimea

Lisätietoa:

Hannes Enlund, tutkimuspäällikkö, puh. (09) 4733 4564, 050 562 2590

Pertti Happonen, Lääkehoitojen arviointi -prosessin johtaja, puh. (09) 4733 4542, 050 514 3292

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.