Sisältöjulkaisija

null Euroopassa eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden kulutuksessa on huomattavia maakohtaisia eroja

Euroopassa eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden kulutuksessa on huomattavia maakohtaisia eroja

20.9.2011

Euroopassa eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden kulutuksessa on huomattavia maakohtaisia eroja

Euroopassa eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden kulutuksessa on huomattavia maakohtaisia eroja. Kaikki mikrobilääkkeiden käyttö lisää riskiä mikrobilääkeresistenssin kehittymiselle. Jotta mikrobilääkeresistenssin kehittymisen ja leviämisen riskiä eläimistä ihmisiin voidaan arvioida, on tärkeää tietää kuinka paljon mikrobilääkkeitä eläimille käytetään. Vuosien 2005–2009 kulutustrendejä kuvaava raportti ”Trends in the sale of veterinary antimicrobial agents in nine European countries (Reporting period 2005–2009)” on julkaistu Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla 19.9.2011.

Raportissa mikrobilääkkeiden kulutus ilmoitetaan sekä painoyksikköinä (tonnia aktiivista ainetta) että suhteutettuna kunkin maan tuotantoeläinten määrään. Painoyksikköinä ilmoitettu mikrobilääkkeiden kokonaiskulutus raporttiin osallistuneissa maissa väheni seurantajaksolla yhteensä 11.2 %, mutta eläinpopulaatioon suhteutettu kulutus väheni 8.3 %. Osassa maita mikrobilääkkeiden kulutus on kasvanut, osassa laskenut. Esimerkiksi Suomessa mikrobilääkkeiden kulutus eläimille lisääntyi vuosina 2005–2008, mutta sen jälkeen tilanne näyttää tasaantuneen.

Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa eläimille käytetään selvästi vähemmän mikrobilääkkeitä kuin raportissa mukana olleissa Keski-Euroopan maissa. Tulee huomata että tuotantoeläinpopulaatioon suhteutettu mikrobilääkkeiden kulutus ei kuvaa mikrobilääkkeille altistuneiden eläinten määrää. Maakohtaista ja lääkeryhmäkohtaista eläinpopulaatioon suhteutettua kulutusta tuleekin ennen kaikkea verrata niiden kulutukseen aikaisempina vuosina. Käyttöerojen taustalla on arvioitu olevan useita syitä kuten ero eläinten määrässä ja jakaumassa, tuotantotavoissa, eläintautitilanteessa ja mikrobilääkkeiden saatavuudessa. Eri maissa on myös tehty erilaisia riskinhallintatoimenpiteitä mikrobilääkkeiden käytön ohjauksen ja rajoitusten suhteen.

Useimmilla eläinlääkkeillä on useita kohde-eläinlajeja, joten eläinten määrään suhteutetun kokonaismyynnin perusteella ei voi päätellä mille eläinlajeille mikrobilääkkeitä käytetään. Maakohtaisten kulutuserojen taustalla olevien tekijöiden selvittämiseksi olisikin tärkeää saada eläinlajikohtaista tietoa mikrobilääkkeiden käytöstä eläimille, sekä huomioida eri lääkeaineiden erilainen annostaso.

Lue lisää:

Eurooppalainen kulutuslukuprojekti ESVAC

EMA: Trends in the sale of veterinary antimicrobial agents in nine European countries (Reporting period 2005–2009)

Lisätietoja:

Katariina Kivilahti-Mäntylä, eläinlääkäri, p. (09) 4733 4285

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi.