Takaisin edelliselle sivulle

CHMP – Uusia myyntilupia mm. lääkkeille syövän hoitoon

CHMP – Uusia myyntilupia mm. lääkkeille syövän hoitoon

30.4.2010

CHMP – Uusia myyntilupia mm. lääkkeille syövän hoitoon

Uudet myyntiluvat

Nivestim (filgrastiimi)

CHMP antoi myönteisen lausunnon filgrastiimia sisältävälle elimistön puolustusjärjestelmää stimuloivalle biosimilaarivalmisteelle, Nivestimille (12 MU/0.2 ml, 30 MU/0.5 ml, 48 MU/0.5 ml liuos injektiota tai infuusiota varten), joka on tarkoitettu neutropenian (neutrofiilisten valkosolujen vähyyden) hoitoon. Kyseessä oleva biologinen valmiste todettiin samankaltaiseksi vertailuvalmiste Neupogenin kanssa laadun, tehon ja turvallisuuden osalta. Suomi toimii lääkkeen raportoijamaana. Myyntiluvan hakijana valmisteelle oli Hospira UK Ltd.

Nivestim-lääke vähentää neutropenian kestoa ja kuumeisen neutropenian esiintymistä potilailla, jotka saavat soluille myrkyllistä kemoterapiaa syöpasairauden hoitoon. Lisäksi lääke lyhentää neutropenian kestoa potilailla, jotka ovat saaneet luuydinsiirron. Valmistetta voidaan käyttää myös synnynnäisestä, säännöllisesti toistuvasta tai tuntemattomasta syystä aiheutuvasta neutropeniasta johtuvan infektioalttiuden hoitoon. Tärkeimmät haitat ovat luu-, nivel ja lihaskivut, virtsahapon pitoisuuden nousu verenkierrossa (voi johtaa kihdin kehittymiseen), leukosytoosi (valkosolujen runsaus), trombosytopenia (verihiutaleiden vähyys), anemia, päänsärky, nenäverenvuoto, pernan laajeneminen sekä pahoinvointi.

Daxas (roflumilasti)

Komitea antoi myönteisen lausunnon myös Daxas-valmisteelle (500 µg kalvopäällysteinen tabletti), joka sisältää roflumilastia. Lääke on tarkoitettu vaikean pitkäaikaisen ahtauttavan keuhkosairauden (COPD) ylläpitohoitoon, kun potilaan FEV1-arvo (uloshengityksen huippuvirtaus ensimmäisen uloshengityssekunnin aikana) on keuhkoputkia laajentavan lääkkeen annon jälkeen alle 50 % normaaliarvosta.

Roflumilasti on tulehdusreaktiota hillitsevä lääkeaine, joka rauhoittaa koko elimistön ja keuhkojen tulehdustilaa, inflammaatiota. Vaikutusmekanismina tällä molekyylillä on soluissa olevan fosfodiesteraasi-4-entsyymin aktiivisuuden estäminen. Lääke vähentää keuhkoputkien ahtautta ja hengitysvaikeutta. Haittoina esiintyy hoidon alussa yleisesti ripulia, pahoinvointia, vatsakipuja ja päänsärkyä, jotka vähenevät yleensä hoidon jatkuessa. Roflumilasti voi aiheuttaa myös laihtumista, mutta paino palautuu yleensä entiselleen kolmen kuukauden kuluessa lääkkeen lopettamisesta. USA:n lääkeviranomaisen FDA:n erityisasiantuntijat eivät suosittele lääkkeelle myyntilupaa USA:ssa, mm. siksi, että sen on epäilty aiheuttavan psykiatrisia häiriöitä, kuten lisääntynyttä itsemurha-alttiutta. CHMP katsoi kuitenkin lääkkeen hyödyt haittoja suuremmiksi. Tuotteelle tehdään myös lääketurvasuunnitelma myyntiluvan myöntämisen yhteydessä. Myyntiluvan hakijana valmisteelle oli Nycomed GmbH.

Pandemiarokotteet Celvapan, Focetria ja Pandemrix

CHMP antoi huhtikuun kokouksessa myönteisen lausunnon pandemiarokotteiden Celvapan, Focetria ja Pandemrix normaaleille täysille myyntiluville. Aiemmin myyntiluvat olivat voimassa vain erityisolosuhteissa eli pandemian aikana. Kaikkien kolmen rokotteen prekliinisistä ja kliinisistä tutkimuksista sekä käytön aikana saadut teho- ja turvallisuustiedot olivat riittävät tavanomaisen myyntilupien suosittelemiseksi.

Ehdolliset myyntiluvat

Votrient (patsopanib)

Myönteinen suositus annettiin patsopanibin (Votrient, Glaxo Group Ltd:ltä) ehdolliselle myyntiluvalle edenneen munuaissyövän hoitoon (200 ja 400 mg suun kautta). Kyseessä on harvinaislääke, joka on vaikutusmekanismiltaan proteiinikinaasi-inhibiittori. Se estää useita reseptorityrosiinikinaaseja, jotka vaikuttavat verisuonten uudismuodostukseen (angiogeneesiin), syöpäkasvaimen kasvuun ja syövän etäpesäkkeiden muodostumiseen. Kasvaimen tai etäpesäkkeiden kasvulle olennaista on se, että niihin muodostuu riittävä määrä verisuonia – muuten ne menisivät kuolioon ja elimistö hävittäisi kuolioon menneen kasvainkudoksen. Tutkimustulosten mukaan lääke estää merkitsevästi syövän etenemistä lumelääkkeeseen verrattuna. Haittoina lääkkeestä havaittiin ripulia, hiusten värimuutoksia, verenpaineen kohoamista, pahoinvointia, heikotusta, ruokahaluttomuutta, makuaistin häiriöitä, maksa-arvojen kohoamista sekä vatsakipuja.

Pandemiarokote Humenza

CHMP suosittelee viidennelle pandemiarokotteelle (Humenza, Sanofi Pesteur’lta) myös ehdollista myyntilupaa. Rokote sisältää inaktivoitua H1N1-virusta sekä immuunivastetta tehostavaa AF03-adjuvanttia. Rokote on kehitetty pandemian aikana ja ehdollinen myyntilupa myönnettiin käyttämällä pandemiarokotteiden kehittämiseen tarkoitettua nopeutettua käsittelyjärjestystä.

Indikaation laajennokset

Lääkevalmistekomitea on antanut lisäksi seuraaville valmisteille myönteisen lausunnon käyttöaiheiden laajennoksen hyväksymiseksi:

  • Cholestagel (kolosevelami): hyperkolesterolemian (mukaan lukien familiaarinen hyperkolesterolemia) yhdistelmähoitoon aikuispotilaille estetimidin kanssa ja joko statiinin kanssa tai ilman sitä.
  • Tyverb (lapatinibi): potilaille, joilla on HER2-molekyyliä ylituottava rintasyöpä. Lääkehoito yhdessä aromataasi-inhibiittorin kanssa postmenopausaalisille naisille, joilla on hormonireseptoripositiivinen metastasoitunut tauti ja jotka eivät saa muuta kemoterapiaa. Tutkimuksessa, jonka perusteella käyttöaiheen laajennos myönnettiin, ei ollut mukana potilaita, jotka olivat aiemmin saaneet trastutsumabia tai aromataasi-inhibiittoria.
  • Tarceva (erlotinibi): paikallisesti levinneen tai metastasoituneen, ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoitoon potilaille, joilla tauti on saatu hallintaan neljän platinapohjaisen ensilinjan lääkehoitosyklin jälkeen.
  • Reyataz (atanatsaviiri): HIV-1 tartunnan saaneiden yli 6-vuotiaiden potilaiden hoitoon.
  • RoActemra (tosilitsumabi): käyttöaiheeseen lisättiin maininta siitä, että lääkkeen on todettu yhdessä metotreksaatin kanssa annettuna hidastavan nivelvaurion etenemistä nivelreumassa ja parantavan fyysistä suorituskykyä.
  • Sortis (atorvastatiini): uusi lapsille sopiva valmistemuoto (imeskelytabletit) ja käyttöaihe yli 10-vuotiaiden lasten hypekolesterolemian hoitoon.

Relenzan suonensisäisen lääkemuodon erityislupa

EMA:n lääkevalmistekomitea CHMP on Ruotsin aloitteesta antanut toisen suosituksensa kehitysvaiheessa olevan lääkevalmisteen yhdenmukaisesta erityislupakäytöstä EU:n alueella pandemian aikana. Erityislupasuositus koskee viruslääke tsanamiviirin suonensisäisen lääkemuodon (10mg/ml liuos infuusiota varten) käyttöä influenssan hoidossa. Tsanamiviirin myyntiluvallinen valmiste tarvitsee annosteluun inhalaatiolaitteen, mikä hankaloittaa lääkkeen annostelua kriittisesti sairaille potilaille. CHMP:n suosituksessa otetaan kantaa mm. lääkkeen hyödyllisyyteen eri potilasryhmille sekä potilaiden seurantaan hoidon aikana. Suositus sisältää myös lääkkeen annosteluun liittyvän ohjeistuksen.

Kielteiset lausunnot

Zeftera (keftopiprol)

Lääkevalmistekomitea ei sen sijaan antanut myyntilupaa puoltavaa lausuntoa keftopiprolia sisältävälle antibiootille Zefteralle, jolle haettiin myyntilupaa vaikeiden iho- ja pehmytkudosinfektioiden hoitoon.

Lääkettä oli tutkittu kahdessa suuressa tutkimuksessa, joissa sen tehoa infektioiden paranemiseen verrattiin ensimmäisessä 784 potilaan aineistossa vankomysiiniin ja toisessa 828 potilaan aineistossa vankomysiinin ja keftatsidiimin yhdistelmähoitoon. Vankomysiiniä käytetään etenkin huomattavan vastustuskykyisten stafylokokkibakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Aiemmin marraskuussa vuonna 2008 lääkevalmistekomitea suositteli myyntiluvan myöntämistä tutkimustulosten perusteella. Kun suositus oli annettu, FDA:n huolestuttavat kliinisten tutkimusten tarkastustulokset USA:ssa toimineista tutkimuskeskuksista tulivat komitean tietoon. Tällöin se pyysi EU:n komissiota keskeyttämään myyntiluvan myöntämisprosessin, kunnes lisää hyvän kliinisen tutkimustavan (GCP) tarkastuksia olisi tehty. Tarkastuksissa löydettiin GCP-rikkomuksia siinä määrin, ettei tutkimustuloksia voitu enää pitää luotettavina. Päädyttiin siihen, ettei myyntiluvan myöntämistä enää suositella näiden tutkimusten perusteella. Myyntilupaa valmisteelle haki Janssen-Cilag International NV.

Myyntiluvan peruutuksia

Bufeksamaki

EMA:n lääkevalmistekomitea päätti myös arvionsa tulehduskipulääke (NSAID) bufeksamaakkia sisältävien valmisteiden käytöstä iholla. Näitä valmisteita ei ole Suomessa markkinoilla. Valmisteet ovat aiheuttaneet paljon kontaktiallergiaa ja tämän vuoksi on katsottu, että näiden hyödyt eivät ole riittäviä valmisteiden haittoihin nähden. CHMP suosittelee näiden valmisteiden vetämistä pois markkinoilta.

Lyhenteet:

EMA Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency)

CHMP EMA:n Lääkevalmistekomitea (Committee for Medicinal Products for Human Use)

Terminologiaa:

Biosimilaarivalmiste

Biologisen lääkkeen, eli useimmiten geenitekniikan avulla elävissä soluissa tuotetun lääkevalmisteen uusi, geneerinen versio. Biologiset lääkkeet ovat molekyylirakenteeltaan mutkikkaita ja niiden valmistusprosessit ovat tarkoin standardoituja. Bisimilaarivalmisteen myyntiluvan hakija ei yleensä saa tietoja alkuperäislääkkeen valmistusprosessin yksityiskohdista. Hyvin pienetkin muutokset valmisteen rakenteessa, epäpuhtauksissa tai hajoamistuotteissa voivat muuttaa valmisteen hyöty/haittasuhteen epäedulliseksi. Tästä johtuen biosimilaarivalmisteiden arviointiprosesit ovat vielä tarkempia kuin kemiallisten lääkkeiden geneeristen kopioiden arviointiprosessit.Raportoijamaa

Keskitetyn menettelyn myyntilupahakemusta arvioivat toisistaan riippumatta kahden maan lääkevalvontaviranomaisen arviointiryhmät toisistaan riippumatta. Toisen maan sanotaan toimivan raportoijana ja toisen rinnakkaisraportoijana. Myyntilupahakemuksen arviot käsitellään tämän jälkeen EMA:n CHMP:n istunnoissa, hyväksytään tai hylätään ja hyväksynnän jälkeen lääkevalmiste saa myyntiluvan kaikissa EU-maissa sekä Norjassa ja Islannissa.Lääketurvasuunnitelma

Uuden lääkeaineen teho- ja turvallisuustutkimuksiin osallistuu tuhansia potilaita. Tämän kokoisissakaan tutkimuksissa ei saada täyttä varmuutta siitä, onko lääkeaineella hyvin harvinaisia tai yllättäen ilmeneviä haittavaikutuksia. Lääketurvasuunnitelmaan tiivistetään tunnetut tiedot turvallisuudesta ja haitoista sekä kuvataan keinot, joilla harvinaisia tai yllättäviä haittavaikutuksia seurataan, raportoidaan ja pyritään ennaltaehkäisemään. Normaalin haittavaikutusseuranannan ohella saatetaan edellyttää erityisseurantaa joillekin potilasryhmille tai kohdennettuja lisätutkimuksia.

Lue lisää:

CHMP-kuulumisia tammikuulta 2010

Aiemmat CHMP-uutiset Lääkelaitoksen Saanko luvan -palstalla

Jaa tämä sivu