Sisältöjulkaisija

null Atetsolitsumabin, nivolumabin ja pembrolitsumabin välillä ei eroja keuhkosyövän hoidossa

Atetsolitsumabin, nivolumabin ja pembrolitsumabin välillä ei eroja keuhkosyövän hoidossa

8.12.2017

Fimea on julkaissut arviointiraportin, joka käsittelee atetsolitsumabin hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia ei-pienisoluisen keuhkosyövän toisen tai myöhemmän linjan hoidossa. Atetsolitsumabi on biologinen PD-L1-estäjien ryhmään kuuluva syöpälääke, ja arvioinnin keskeisenä tavoitteena oli verrata sitä kahteen PD-1-estäjään, nivolumabiin ja pembrolitsumabiin. Fimea on aiemmin julkaissut erilliset arviointiraportit myös nivolumabista ja pembrolitsumabista.

Kaikkien kolmen PD-1- tai PD-L1-estäjän hoidolliset vaikutukset sekä turvallisuusprofiilit ovat suotuisia dosetakseli-hoitoon verrattuna. Epäsuorassa vertailussa ei todettu eroa atetsolitsumabin, nivolumabin ja pembrolitsumabin vaikutuksissa kokonaiselossaoloaikaan PD-L1-positiviisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän toisen linjan hoidossa. Epäsuoraan vertailuun liittyy kuitenkin epävarmuustekijöitä, joiden vuoksi vertailun tuloksia voidaan pitää vain suuntaa antavina.

Atetsolitsumabi-, nivolumabi- ja pembrolitsumabi-hoidon kustannukset ovat samaa suuruusluokkaa. Esimerkiksi 8 kuukautta kestävän hoidon potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat valmisteesta riippuen noin 62 000–66 000 euroa. Mikäli hoitoa saavia potilaita on Suomessa vuosittain noin 120, vuosittaiset lääke- ja annostelukustannukset ovat yhteensä noin 7,8 miljoonaa euroa. Kustannukset jakautuvat markkinoilla olevien PD-1- ja PD-L1-estäjien kesken.

Siltä osin kuin atetsolitsumabin, nivolumabin ja pembrolitsumabin vertailu on epäsuorasti mahdollista, niiden vaikutuksissa tai kustannuksissa ei ole merkittäviä eroja. Näin ollen hoidon valinta voisi käytännössä perustua edullisimmin saatavilla olevaan vaihtoehtoon, huomioiden mahdolliset hinnanalennukset ja käyttöaiheen mukaiset rajaukset. Lisäksi hoitovaihtoehdon valintaan voivat vaikuttaa hoidon toteuttamiseen liittyvät tekijät kuten pembrolitsumabi-hoidon edellyttämä kasvaimen PD-L1-pitoisuuden määrittely, lääkkeen annostelutiheys tai potilaan painon vaikutus annosteluun.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 5.1.2018 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää

Arviointiraportti, atetsolitsumabi (pdf)

Arviointiraportti, nivolumabi (pdf, julkaistu kesällä 2016)

Arviointikooste, pembrolitsumabi (pdf, julkaistu syksyllä 2016)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Jari Heiskanen, lääketaloustieteilijä, p. 029 522 3523
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi