Sisältöjulkaisija

null Astmalääke mepolitsumabi – hintaan nähden vaatimaton vaikutus

Astmalääke mepolitsumabi – hintaan nähden vaatimaton vaikutus

16.3.2017

Fimea on arvioinut biologisen astmalääkkeen, mepolitsumabin, hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia vaikean eosinofiilisen astman hoidossa. Arviointiraportin perusteella mepolitsumabin hoidolliset vaikutukset ovat lumeeseen verrattuna johdonmukaisia, mutta vaatimattomia.

Hoidolla saavutettavissa rajallisesti hyötyjä

Mepolitsumabia saaneilla potilailla kliinisesti merkittäviä astman pahenemisvaiheita ilmenee potilasvuotta kohden noin yksi vähemmän kuin lumeryhmässä. Kliinisesti merkittävällä astman pahenemisvaiheella tarkoitetaan tyypillisesti tilannetta, jossa astmaoireiden helpottamiseksi tarvitaan yli kolmen päivän kestoinen tabletteina annosteltava kortikosteroidikuuri. Osa pahenemisvaiheista vaatii päivystyskäynnin tai sairaalahoitojakson.

Mepolitsumabin vaikutusta tabletteina annosteltavan pitkäaikaisen kortikosteroidihoidon haittavaikutuksiin ei ole tutkittu. Yhdessä kortikosteroidiannoksen vähentämiseen tähtäävän intervention kanssa mepolitsumabilla on suotuisa vaikutus annoksen vähenemiseen. Vaikutus on keskimäärin kuitenkin melko vaatimaton, ja potilaskohtaista vaihtelua on paljon. Mepolitsumabin vaikutukset sairausspesifiseen elämänlaatuun sekä osin myös astman hallintaan näyttäisivät olevan kliinisesti merkittäviä.

Hoidosta eniten hyötyvät potilaat

Mepolitsumabista hyötyvät todennäköisesti eniten potilaat, joilla on ollut vähintään neljä astman pahenemisvaihetta edeltävän vuoden aikana. Lisäksi potilaat, joilla on korkea veren eosinofiilipitoisuus, saattavat hyötyä hoidosta hieman muita enemmän.

Ei näyttöä eroista reslitsumabiin

Fimea on aiemmin arvioinut myös toisen uuden biologisen astmalääkkeen, reslitsumabin, hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia vaikean eosinofiilisen astman hoidossa. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole selkeää tutkimusnäyttöä siitä, että mepolitsumabin ja reslitsumabin välillä olisi merkittäviä eroja hoidon vaikutuksissa tai kustannuksissa.

Hoidolla korkeat kustannukset

Yhden potilaan mepolitsumabi-hoito maksaa vuosittain noin 18 800 euroa. Hoidon lääke- ja annostelukustannukset ovat oleellisesti suuremmat kuin hoidolla saavutetut säästöt muissa terveydenhuollon kustannuksissa ja sairauspoissaoloihin liittyvissä tuottavuuskustannuksissa (noin 900 euroa/potilasvuosi). Tämän hetkisen arvion mukaan mepolitsumabi-hoitoa saa Suomessa noin 40 potilasta.

Useissa maissa mepolitsumabin käytölle asetettu ehtoja

Useissa maissa mepolitsumabin käyttöönoton yhdeksi ehdoksi on asetettu merkittävä hin-nanalennus. Hinnanalennuksen lisäksi mepolitsumabi-hoidon budjettivaikutuksia voidaan hallita kohdentamalla hoitoa esimerkiksi veren eosinofiilipitoisuuden tai aiempien astman pahenemisvaiheiden määrän perusteella.

Kommentointi

Fimean arviointiraporttia voi kommentoida 31.3.2017 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Arviointiraportti, mepolitsumabi (pdf)
Arviointiraportti, reslitsumabi (pdf, julkaistu joulukuussa 2016)

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Vesa Kiviniemi, arviointipäällikkö, p. 029 522 3516
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi