Sisältöjulkaisija

null Astmalääke benralitsumabi – hintaan nähden vaatimaton vaikutus

Astmalääke benralitsumabi – hintaan nähden vaatimaton vaikutus

17.5.2018

Fimea on arvioinut uuden biologisen astmalääkkeen, benralitsumabin, hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia vaikean eosinofiilisen astman hoidossa. Arviointiraportin perusteella benralitsumabin hoidolliset vaikutukset ovat lumeeseen verrattuna suotuisia, mutta vaatimattomia. Vaikutukset näkyvät lähinnä astman pahenemisvaiheiden vähenemisenä, mutta esimerkiksi vaikutuksia elämänlaatuun ja astmaoireisiin ei voida pitää kliinisesti merkittävinä.

Fimea on aiemmin arvioinut kahden muun biologisen astmalääkkeen, mepolitsumabin ja reslitsumabin, hoidollisia ja taloudellisia vaikutuksia vaikean eosinofiilisen astman hoidossa. Käytettävissä olevan tutkimustiedon perusteella ei ole mahdollista tehdä johtopäätöksiä hoidollisten vaikutusten eroista näiden kolmen lääkkeen välillä.

Kansainvälisen astmajärjestön (GINA) suosituksen mukaan benralitsumabia, mepolitsumabia tai reslitsumabia tulisi käyttää lisälääkkeenä vain erittäin vaikean eosinofiilisen astman hoidossa. Suurimmalla osalla benralitsumabi-tutkimuksissa mukana olleista potilaista astma oli kuitenkin lievempi. Näin ollen jää epäselväksi, missä määrin tutkimustuloksia voidaan soveltaa käytäntöön.

Benralitsumabin vaikutusta tabletteina annosteltavan pitkäaikaisen kortikosteroidihoidon haittavaikutuksiin ei ole tutkittu. Yhdessä kortikosteroidiannoksen vähentämiseen tähtäävän intervention kanssa benralitsumabilla on suotuisa vaikutus annoksen vähenemiseen.

Benralitsumabi-hoidossa ensimmäisen vuoden potilaskohtaiset lääke- ja annostelukustannukset listahinnalla arvioituna ovat noin 22 000 euroa ja seuraavina vuosina noin 18 000 euroa. Hoidolla saavutetut säästöt ovat korkeintaan muutamia tuhansia euroja vuodessa potilasta kohti. Kustannuksissa ei ole merkittäviä eroja mepolitsumabi- tai reslitsumabi-hoitoon verrattuna. Fimean arvion mukaan noin 60 uutta potilasta aloittaa vuosittain benralitsumabi-, mepolitsumabi- tai reslitsumabi-hoidon.

Potilailla, jotka käyttävät säännöllisesti systeemistä kortikosteroidia, benralitsumabi-hoitoa ei todennäköisesti voida pitää kustannusvaikuttavana ilman huomattavaa lääkkeen hinnan alennusta tai muuta hallitun käyttöönoton sopimukseen liittyvää menettelyä.

Kommentointi

Arviointiraporttia voi kommentoida 7.6.2018 saakka. Kommentit tulee toimittaa Fimean kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@fimea.fi. Kommentit ovat julkisia, ja ne voidaan julkaista Fimean verkkosivuilla.

Lue lisää:

Benralitsumabi-arviointiraportti: Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 9/2018 (pdf). Benralitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa

Mepolitsumabi-arviointiraportti (julkaistu maaliskuussa 2017): Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 2/2017 (pdf). Mepolitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa

Reslitsumabi-arviointiraportti (julkaistu joulukuussa 2016): Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 14/2016 (pdf). Reslitsumabi vaikean eosinofiilisen astman hoidossa

Lisätietoja antaa

  • Ulla Härkönen, tutkijalääkäri, p. 029 522 3530
  • Antti Hyvärinen, lääketaloustieteilijä, p.029 522 3515
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi