Takaisin edelliselle sivulle

Apteekin informoitava toistuvista lääkereseptien epäselvyyksistä

Apteekin informoitava toistuvista lääkereseptien epäselvyyksistä

15.1.2010

FIMEA JA VALVIRA:

Apteekin informoitava toistuvista lääkereseptien epäselvyyksistä 

Lääketieteen opiskelijoilla on oikeus toimia lääkärin tehtävissä 4. tai 5. opintovuoden suorittamisen jälkeen. Tilapäisesti lääkärin tehtävissä toimimaan kelpoiset lääketieteen opiskelijat on merkitty Terhikki-rekisteriin, jonka tiedot voi tarkistaa puhelimitse tai sähköpostitse Valvirasta (puh. 09 77292123, 09 77292153 tai 09 7729216, terhikki(at)valvira.fi).

Rekisterimerkinnän yhteydessä lääketieteen opiskelijat saavat Valviralta yksilöintitunnuksen (ent. SV-numero). Muutaman viikon väliaikana, joka kuluu yliopiston opintosuoritusilmoituksesta Valviralle siihen, että opiskelija saa yksilöintitunnuksensa, lääkemääräyksissä käytetään edelleen yhteistunnusta. Apteekin ja terveydenhuollon toimintayksikön on hyvä sopia yhdessä lääketieteen opiskelijoiden osalta noudatettavista toimintamalleista ja tiedotuskäytännöistä.

Työnantajan tehtävänä on arvioida tapauskohtaisesti lääketieteen opiskelijan valmiudet toimia lääkärin tehtävissä. Työnantaja määrittelee opiskelijan valmiuksien perusteella opiskelijan tehtävät, toiminnan rajat ja velvoitteet. Työnantajan vastuulla on myös varmistaa, että tehtävien edellyttämät opinnot on suoritettu hyväksyttävästi.

Jokaisella lääkärin tehtävässä toimivalla lääketieteen opiskelijalla on ohjaaja. Ohjaaja on samassa toimintayksikössä toimiva laillistettu lääkäri, joka on jo suorittanut perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen. Opiskelijalle nimetyn ohjaajan tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa opiskelijan toimintaa ja puuttua viipymättä toiminnassa ilmeneviin epäkohtiin. Työnantajan velvollisuutena on keskeyttää välittömästi lääketieteen opiskelijan toiminta lääkärin tehtävissä, jos toiminnan havaitaan vaarantavan potilasturvallisuutta.

Apteekin tulee ottaa yhteyttä lääkkeen määrääjään aina, kun lääkemääräys on epäselvä tai muuten puutteellinen. Tämä lääkkeiden toimittamisesta annetun Lääkelaitoksen määräyksen menettely koskee myös tilapäisesti lääkärin tehtävissä työskentelevien opiskelijoiden laatimia lääkemääräyksiä.

Jos lääkemääräyksissä on toistuvasti puutteita, tämä tulee saattaa viipymättä ja kirjallisesti opiskelijaa ohjaavan lääkärin ja terveydenhuollon toimintayksikön johdon tietoon. Asiakaspalvelutilanteessa apteekissa yhteydenotot terveydenhuollon toimintayksikköön tulee hoitaa siten, ettei tarpeettomasti aseteta kyseenalaiseksi lääkärin ja potilaan välistä hoitosuhdetta.

Jos epäselvyydet jatkuvat paikallisista yhteydenotoista huolimatta, apteekin tulee ottaa yhteyttä valvoviin viranomaisiin.

Valvira on aiemmin tällä viikolla tiedottanut tarpeesta tarkistaa terveydenhuollon ammattihenkilön ammattipätevyys (11.1.2010 ) ja lääketieteen opiskelijoiden oikeudesta toimia rajoitetusti ja valvotusti lääkärin tehtävissä (13.1.2010).

Lisätietoa terveydenhuollon ammattioikeuksista Valviran verkkosivuilta. 

Lisätietoja lääkkeiden toimittamisesta apteekista.

Lisätietoja antavat:

lääkintöneuvos Pirjo Pennanen, Valvira, puh. (09) 7729 2121 ja

yliproviisori Sami Paaskoski, Fimea, puh. (09) 4733 4204

Jaa tämä sivu