Sisältöjulkaisija

null Ajankohtaista tietoa potilaille suunnatusta lääkeinformaatiosta seminaarissa

Ajankohtaista tietoa potilaille suunnatusta lääkeinformaatiosta seminaarissa

12.6.2015

Professori Theo Raynor piti kaikille avoimen seminaarin ”What is new in EU policy for medicines information for patients?” keskiviikkona 10.6.2015 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa.

Professori Raynor lähestyi ajankohtaista aihetta nostaen esille useita näkökulmia. Hän käsitteli muun muassa potilaille suunnatun lääketiedon historiaa Euroopassa, lääkeinformaation kääntämiseen liittyviä haasteita, median roolia lääketiedon jakamisessa sekä eri maanosien välisiä eroja lääketiedon sisällöissä ja määrissä.

Raynor korosti käyttäjätestauksen merkitystä lääkeinformaatiota kehitettäessä. Potilasohjeita ja pakkausselosteita pitäisi luetuttaa eri ammatti- ja ikäryhmiä edustavilla potilailla ja varmistaa niiden ymmärrettävyys. Myös käytetyllä kielellä ja käsitteillä on suuri merkitys lääketiedon ymmärrettävyyteen, ja tätä Raynor havainnollisti näyttämällä sekä hyviä että huonoja esimerkkejä pakkausselosteista.

Potilaille suunnatun tiedon tulisi olla selkeää, tarkkaa ja yksiselitteistä, painotti Raynor. Potilasohjeissa pitäisi kertoa mitä saa tehdä ja mitä ei, eikä käyttää epämääräisiä verbejä tai tulkinnanvaraisia termejä. Hän myös muistutti, että lääkkeiden pakkausselosteiden ulkonäkö on tärkeä, sillä selkeästi aseteltu ja ryhmitelty teksti on huomattavasti luettavampi kuin yhteen kappaleeseen pienellä koolla painettu teksti. Viestin visualisoinnin ja kuvituksen suhteen lääketieto on haasteellista, sillä on tärkeä välttää liian holhoavaa asennetta tiedon jakamisessa. Esimerkiksi piirroskuvat voidaan kokea lapsellisiksi.

Mitä tietoa potilas tarvitsee?

Monipuolisen esitelmän lomassa Helsingissä ja Kuopiossa oleva yleisö pääsi esittämään Raynorille runsaasti kysymyksiä liittyen ajankohtaiseen lääketietoon. Raynor myös haastoi yleisöä muun muassa pohtimaan, miten paljon tietoa on liikaa, sekä mitä tietoa ja missä muodossa lääkkeen käyttäjä tarvitsee. Potilalle tulee kertoa myös lääkkeen tuomista hyödyistä eikä vain luetella haittavaikutuksia. Toisaalta myös erittäin harvinaiset sivuvaikutuksetkin tulee kertoa potilaalle, vaikka riskinä olisi, että joku jättää niiden pelossa lääkkeensä ottamatta.

Seminaarin lopuksi professori Raynor pohti lääketiedon tulevaisuuden suuntia. Tutkimusten mukaan ihmiset haluavat saada integroitua, heille räätälöityä ja koottua tietoa, joka on helposti ja selkeästi saatavilla. Informaatioteknologian sovellukset ja internet mahdollistavat paljon, mutta tuovat myös mukanaan uusia haasteita, joita on tutkittava.

Professori Theo Raynor Leedsin yliopistosta Isosta-Britanniasta vierailee Suomessa 10.-11.6.2015. Vuonna 2009 hän oli perustamassa Luto Research -yritystä, joka on erikoistunut terveys- ja lääketiedon laatimiseen kohderyhmälähtöisesti. Erityinen fokus on potilaille suunnatun lääkeinformaation kehittäminen ja yritys tekee mm. pakkausselosteiden käyttäjätutkimuksia. Raynorin vierailu on osa Fimean koordinoiman lääkeinformaatioverkoston toimintaa.

Lue lisää:

Raynorin esityskalvot (englanniksi, pdf)

Kansallinen lääkeinformaatioverkosto Innokylässä

Lisätietoja:

Katri Hämeen-Anttila, kehittämispäällikkö, p. 029 522 3513

Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi