Användningen av antimikrobiella medel

Fimea följer upp försäljningen av mikrobläkemedel som används för djur utifrån statistik från läkemedelspartiaffärerna. Förbrukningen har följts upp sedan 1995 och uttrycks som viktenheter (kg aktiv substans) enligt läkemedelsgrupp. Man utgår från att de sålda läkemedlen används under granskningsperioden.


Den totala förbrukningen har varit jämn under början av 2010-talet, men år 2015 minskade förbrukningen med nästan tusen kg och var slutligen cirka 12 300 kg. Särskilt sulfatrimethoprim, tetracykliner samt första generationens cefalosporiner som ges oralt såldes i mindre mängder än tidigare. Försäljningen minskade också för penicilliner som ges som injektion. Andelen mikrobläkemedel som är kritiskt viktiga i medicineringen av människor var fortsatt liten.


Orsakerna till förändringarna är inte kända. Under de kommande åren framgår det om förändringen är bestående. Det är skäl att komma ihåg att uttryckandet av förbrukningen i viktenheter inte beaktar förändringar i djurpopulationen. Dessutom varierar effekten av olika läkemedelsgrupper per viktenhet, det vill säga det behövs olika mängder läkemedelsämnen för att uppnå samma effekt. Därför bör förbrukningen i de olika läkemedelsgrupperna framför allt jämföras med förbrukningen i samma kategori över en längre tid.


Uppföljningen av försäljningsuppgifter harmoniserades 2010 så att den följer det europeiska projektet för övervakning av veterinär användning av mikrobläkemedel (European Surveillance of Veterinary antimicrobial Consumption, ESVAC). I europeisk jämförelse används det små mängder mikrobläkemedel för produktionsdjur i Finland. I Finland används oftast mikrobläkemedel med smalt spektrum och i de flesta fall behandlas individuella djur istället för grupper av djur. Jämförande information om användningen av mikrobläkemedel i olika länder ingår i resultatet för det europeiska projektet för övervakning av veterinär användning av mikrobläkemedel ESVAC.

Mer information