Användningen av antimikrobiella medel

Fimea följer upp mängden mikrobläkemedel som används för djur utifrån statistik från läkemedelspartiaffärerna. Förbrukningen har följts upp sedan 1995 och uttrycks som viktenhet (kg aktiv substans) enligt läkemedelsgrupp. Man utgår från att de sålda läkemedlen förbrukas under granskningsperioden.

Den totala förbrukningen varit jämn på 2010-talet, ungefär 13 500 kg/år. Förändringarna i den årliga förbrukningen har varit små, omkring 1–2 procent, år 2014 uppgick förbrukningen till 13 700 kg. I resultatet för de olika läkemedelsgrupperna fortsatte den ökade försäljningen av tetracykliner som inleddes för några år sedan medan däremot försäljningen av kombinationen sulfa-trimetoprim och av kefalosporiner fortsatte att minska.

Uppföljningen av försäljningsuppgifter harmoniserades 2010 så att den följer det europeiska projektet för övervakning av veterinär användning av mikrobläkemedel (European Surveillance of Veterinary antimicrobial Consumption, ESVAC). I samband med övergången till det nya förfarandet gjordes ett fel som nu har korrigerats. Försäljningen av penicillininjektioner 2010–2013 har tidigare rapporterats ungefär 1000 kg för stor och därigenom den totala förbrukningen ungefär 8 procent för stor. De korrigerade resultaten är jämförbara med uppgifterna för 2014.

Förbrukningen uppges i viktenheter vilket betyder att förändringar i antalet djur inte beaktas. Vidare bör man komma ihåg att effekten av olika läkemedelsgrupper per viktenhet varierar, det vill säga att det behövs olika mängder läkemedelsämnen för att uppnå samma effekt. Därför bör förbrukningen i läkemedelsgrupperna jämföras framför allt med förbrukningen i samma kategori över en längre tid.

I europeisk skala betraktat används i Finland små mängder mikrobläkemedel för djur. I Finland används oftast mikrobläkemedel med smalt spektrum och i de flesta fall behandlas individuella djur istället för grupper av djur. Jämförande information om användningen av mikrobläkemedel i olika länder ingår i resultatet för det europeiska projektet för övervakning av veterinär användning av mikrobläkemedel ESVAC.

Mer information