Databas for medicinering av äldre

De förändringar som sker i kroppens funktioner med åldern och det ökade antalet sjukdomar gör äldre människor känsliga för biverkningar som orsakar av läkemedelsbehandling. Syftet med databasen för medicinering av äldre är att stöda det kliniska beslutsfattandet vid medicineringen av personer som fyllt 75 år och att förbättra läkemedelssäkerheten inom primärvården.

Databasens innehåll

Läkemedlen har klassificerats i samma A, B, C och D-klasser som är bekanta från de övriga databaserna inom hälso- och sjukvården. Klassen beskriver hur väl läkemedlet lämpar sig för personer som fyllt 75 år. Klassificeringen har utarbetats enligt en konsensusprincip som utnyttjar multiprofessionell klinisk sakkunskap.

  • A (grön): Läkemedlet är lämpligt för äldre. Läkemedlet kan användas på samma sätt som hos yngre patienter. Förändringar under åldrandet ger varken upphov till ändringar i läkemedelsdosen eller dosintervallet och biverkningsprofilen skiljer sig inte heller från den hos yngre personer.
  • B (grå): Det finns föga vetenskapligt belägg eller erfarenhet av bruket hos personer som fyllt 75 år, eller läkemedlet har då föga effekt.
  • C (gul): Lämpar sig med förbehåll för äldre. Läkemedlet kan användas hos äldre, men antingen bör dosen minskas eller dosintervallet ökas redan vid en lindrig eller måttlig nedsättning av njurfunktionen eller som en följd av en signifikant risk för biverkningar eller samverkan.
  • D (röd): Undvik bruk bland äldre. Läkemedlet kan användas i specialfall eller som ett engångsfenomen. Som en följd av förändringar under åldrandet blir äldre utsatta för läkemedlets menliga eller farliga effekter. Risken för biverkningar är i allmänhet högre än den kliniska nyttan av behandlingen.

Förklaringstexten till varje läkemedel innehåller information om läkemedlets effekt och dosering samt de mest typiska biverkningarna och riskerna i samverkan med andra läkemedel. I förklaringstexterna beaktas inte några indikationer eller kontraindikationer.

Användningen av databasen inom hälso- och sjukvården

Databasen är i första hand avsedd för läkare och annan yrkesutbildad hälsovårdspersonal. Det bör observeras att man i fråga om en enskild patient även kan bli tvungen att använda läkemedelspreparat som hör till D-klassen. Endast en läkare kan inleda, ändra eller avsluta en läkemedelsbehandling.

Uppdatering av databasen

Beredningen av databasen för medicinering av äldre inleddes i en arbetsgrupp som tillsattes av Utvecklingscentralen för läkemedelsbehandling (ROHTO) år 2008 och databasen färdigställdes i augusti 2010.

Databasen uppdateras för tillfället av en arbetsgrupp som består av experter på medicinering av äldre, vilken granskar samtliga läkemedelsklasser och förklaringstexter. I uppdateringens första skede uppdaterades cirka hundra läkemedel som tillhör klassen D (uppdateringen gavs ut 3.12.2013). Arbetsgruppen fortsätter uppdateringen av de övriga läkemedlen som ingår i databasen, varvid det eventuellt kan fogas ytterligare läkemedel till klass D.

Efter uppdateringen innehåller databasen en klassificering av och rekommendation för användningen av över 400 läkemedel eller kombinationer av dem hos äldre.

Läs mer:

Expertarbetsgruppens sammansättning (pdf)

Läkemedelsöktjänst:Databasen för medicinering av äldre

 

 

Mer information