Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

I läkemedlens riskhanteringsplaner ingår ofta tilläggsmaterial för en minimering av riskerna (additional risk minimisation materials, till exempel utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, minneslistor osv.).

Den som innehar försäljningstillstånd för ett läkemedel och Fimea avtalar tillsammans om innehållet i och distributionen av detta produktspecifika riskhanteringsmaterial. Innehavaren av försäljningstillståndet har upphovsrätt till materialet och ansvarar för materialets innehåll och distribution.

Anvisningar för upprättande av produktspecifikt riskminimeringsmaterial (pdf)

Absenor (valproat)
Guide för sjukvårdpersonal (pdf) 4.2.2015
Patientinformationsbroschyr (pdf) 4.2.2015

Aclasta (zoledronsyra)
Patientguide (pdf) 8.7.2016
Påminnelsekort för patienter om osteonekros i käken (pdf) 8.7.2016

Angiox (bivalirudin)
Bruksanvisning:
För dosering och administrering vid PCI och primär PCI (pdf) 12.11.2014
För dosering och administrering vid brådskande eller tidig PCI (pdf) 12.11.2014

Aripiprazole Accord (aripiprazol)
Patient/Anhörig Informationsbroschyr (pdf) 21.1.2016

Aripiprazole ratiopharm (aripiprazol)
Broschyr till patienter/närstående (pdf) 4.3.2016

Attentin (deksamfetamin)
Information för föräldrar/vårdnadshavare (pdf) 14.8.2015

Aubagio (teriflunomid)
Patientkort (pdf) 3.10.2014

Blincyto (blinatumomab)
Utbildningsbroschyr för patienter och vårdgivare (pdf) 14.12.2015
Patientkort (pdf) 14.12.2015

Bondronat (ibandronaatti)
Påminnelsekort (pdf) 14.11.2016

Bosentan Accord (bosentan)
Guide för läkare (pdf) 8.1.2016
Patientkort (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentan)
Patientkort (pdf) 6.3.2017

CellCept (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter - Information om riskerna för ofödda barn (pdf) 19.2.2016

Colobreathe (colistimethate)
Bruksanvisning (pdf) 1.2.2017

Cyproteronacetate - ethinylestradiol (CPA+EE)
Checklista (pdf) 7.7.2014
Patientkort (pdf) 7.7.2014

Darzalex (daratumumab)
Patientkort (pdf) 28.2.2017

Deprakine (valproat)
Information (pdf) 15.7.2016
Patientkort (pdf) 15.7.2016
Patientinformationsbroschyr (pdf) 4.2.2015
Guide för sjukvårdspersonal (pdf) 4.2.2015

Ebetrex (methotrexate)
Patientguide (pdf) 5.6.2016

Effentora (fentanyl)
Guide för patienter och anhöriga (pdf) 5.2.2013
Frågor och svar för patienter och ansvarig vårdpersonal (pdf) 5.2.2013
Smärtdagbok (pdf) 5.2.2013

Elidel (pimekrolimus)
Utbildningsmaterial till läkare (pdf) 7.3.2017

Eliquis (apixaban)
Patientkort (pdf) 20.2.2017

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat)
Förskrivningsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal i EU (pdf) 30.4.2014
Checklista 1 före förskrivning (pdf) 30.4.2014
Checklista 2 för den löpande uppföljningen av behandling (pdf) 30.4.2014

Enbrel (etanercept)
Patientens anteckningsbok (pdf) 15.8.2016
Patientsäkerhetskort (pdf) 20.12.2016

Entyvio (vedolizumab)
Patientkort (pdf) 28.5.2014

Envarsus (takrolimuusi)
Patientkort (pdf) 24.11.2014

Erivedge (vismodegib)
Kom ihåg-kort för patienter (pdf) 9.3.2017
Graviditetsförebyggande program (pdf) 9.3.2017
Formulär för verifiering av rådgivning (pdf) 9.3.2017

Exelon (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf) 20.10.2016

Eylea (aflibercept)
Patientguide
- för behandling av retinal grenvensocklusion (pdf) 3.6.2015
- för behandling av retinal centralvensocklusion (pdf) 13.10.2015
- för behandling av diabetiskt makulaödem (pdf) 13.10.2015
- för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration (pdf) 13.10.2015
- för behandling av myopisk koroidal neovaskularisering (pdf) 18.12.2015

Farydak (panobinostat)
Läkemedelskortet
- Behandlingscyklerna 1-8 (bortezomib två gånger i veckan) (pdf) 3.11.2015
- Behandlingscyklerna 9-16 (bortezomib en gång i veckan) (pdf) 3.11.2015

Gilenya (fingolimod)
Checklista för förskrivare (pdf) 11.4.2016
Påminnelsekort för patienter (pdf) 11.4.2016

Humalog (insulin lispro)
Patientinformation (pdf) 18.8.2015

Humira (adalimumab)
Patientkort (pdf) 21.9.2015

Ibandronic acid Accord (ibandronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 19.8.2016

Iclusig (ponatibib)
Viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 28.5.2015

Imlygic (talimogen laherparepvek)
Information för patienter och närstående (pdf) 19.1.2016
Patientkort (pdf) 19.1.2016

Instanyl (fentanyl)
Patientinformation
- Hur du använder instanyl (pdf) 17.10.2016
- Hur du använder instanyl - Endosbehållare (pdf) 17.10.2016

Intuniv (guanfacin)
Information till förskrivare (pdf) 18.4.2016
Protokoll för löpande övervakning av patienter under behandling med guanfacin (pdf) 18.4.2016
Checklista 1: Checklista som ska användas innan behandling med guanfacin påbörjas (pdf) 18.4.2016
Checklista 2: Checklista för löpande övervakning och säkerhetsåtgärder för patienter under behandling med guanfacin (pdf) 18.4.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoin)
Huvudutbildningsmaterial EU
- Vägledning för patienten vid användning av isotretinoin (pdf) 14.10.2016
- Formulär för godkännare för kvinnliga patienter (pdf) 14.10.2016
- Allmänt formulär för godkännande för patienter (pdf) 14.10.2016

Isotretinoin Orion (isotretinoin)
Det förebyggande progammet mot graviditet och exponering av foster
- Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin (pdf) 10.7.2015
- Läkarens kontrollista för förskrivning av isotretinoin till kvinnliga patienter (pdf) 10.7.2015
- Farmaceutens vägledning till utlämningar isotretinoin (pdf) 10.7.2015
- Patientvägledning (pdf) 10.7.2015

Jetrea (ocriplasmin)
Patientguide (pdf) 23.3.2016

Jinarc (tolvaptan)
Patientbroschyr (pdf) 31.3.2017

Kanuma (sebelipas alfa)
Information för sjukvårdspersonal (pdf) 3.11.2015

Keytruda (pembrolizumab)
Patientguide (pdf) 6.9.2016
Patientkort (pdf) 6.9.2016

Kombinerade hormonella preventivmedel (CHCs)
Information (pdf) 11.4.2014
Checklista (pdf) 11.4.2014
Patientkort (pdf) 11.4.2014
Frågor och svar (pdf) 11.4.2014

Lemilvo (aripiprazol)
Patient/Anhörig Informationsbroschyr (pdf) 25.8.2015

Lixiana (edoxaban)
Patientkort (pdf) 30.6.2016

Lucentis (ranibizumab)
Patientguide för våt makuladegeneration (pdf) 22.12.2014
Patientguide för synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (pdf) 22.12.2014
Patientguide för nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi (pdf) 22.12.2014
Patientguide för nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (pdf) 22.12.2014

Mycamine (micafungin)
Checklista för ordination (pdf) 11.9.2015

Myfenax (mykofenolatmofetil)
Patientguide (pdf) 27.5.2016

Myfortic (mykofenolat)
Patientguide (pdf) 25.5.2016

Neotigason (acitretin)
Förebyggande program mot graviditet och exponering av foster:
- Patientvägledning (pdf) 27.9.2016
- Informerat samtycke för kvinnliga patienter (pdf) 27.9.2016
- Informerat samtycke för manliga patienter (pdf) 27.9.2016

NeuroBlock (botulintoxin B)
Viktig säkerhetsinformation för läkare (pdf) 7.12.2016
Guide för patient (pdf) 7.12.2016

NorLevo (levonorgestrel)
Fickkort (pdf) 8.10.2014

Opdivo (nivolumab)
Patientkort (pdf) 9.3.2017

Orudis 2.5% geeli (ketoprofen)
Checklista för förskrivaren (pdf) 20.4.2016
Patientinformation (pdf) 20.4.2016

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronat)
Patientkort (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronat)
Påminnelsekort för patienter (pdf) 9.11.2016

PecFent (fentanyl)
Patientinformation (pdf) 27.10.2016

Pioglitazone Teva Pharma (pioglitazon)
Riktlinjer till förskrivare av läkemedel (pdf) 26.2.2015

Prolia (denosumab 60 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 9.7.2015

Pronaxen (naproxen)
Guide för apotek om tilläggsrådgivning om ett egenvårdsläkemedel (pdf) 1.6.2016
Patientguide (pdf) 1.6.2016
Anvisningar om användning (pdf) 24.11.2015

Remicade (infliksimab)
Patientkort (pdf) 17.6.2016

Revlimid (lenalidomid)
Anmälan om misstänkt läkemedelsbiverkning (pdf) 18.12.2015

Revolade (eltrombopag)
Praktisk guide till patienten (pdf) 1.4.2016
Behandlingsdagbok till patienten (pdf) 1.4.2016
Fickguide till patienten (pdf) 1.4.2016

RoActemra (tocilitsumab)
Patient broschyr (pdf) 6.2.2015
Patientkort (pdf) 6.2.2015

SonoVue (svavelhexafluorid)
Utbildningsmaterial (pdf) 20.11.2014

Stayveer (bosentan)
Patientens påminnelsekort (pdf) 5.1.2017

Stelara (ustekinumab)
Patient broschyr (pdf) 1.12.2016

Strensiq (asfotas alfa)
Injektionsguiden för föräldrar och vårdnadshavare (pdf) 15.12.2015
Injektionsguiden för patienter (pdf) 15.12.2015

Tasigna (nilotinibi)
Patient broschyr (pdf) 20.10.2015

Toctino (alitretinoin)
Graviditetsförebyggande program
- Patientinformationbroschyr (pdf) 31.3.2015
- Skriftlig försäkran om att den kvinnliga patienten har mottagit patientinformationen och förstått den (pdf) 31.3.2015

Toujeo (insulin glargin) 9.6.2015
Information för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 9.6.2015
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 9.6.2015
Guide för patienter och/eller vårdgivare (pdf) 9.6.2015

Tracleer (bosentan)
Patientens påminnelsekort (pdf) 21.5.2017

Tresiba (insulin degludek)
Patient broschyr (pdf) 28.10.2013

Truvada (emtricitabin och tenofovir)
Patient broshyr (pdf) 9.2.2017
Patientens påminnelsekort (pdf) 9.2.2017

Tsoledronihappo Medac (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 26.11.2015

Tsoledronihappo SUN (zoledronsyra)
Information för patienter (pdf) 17.4.2015

Tysabri (natalizumab)
Läkarinformation och behandlingsanvisningar för patienter v.16 (pdf) 8.7.2016
Patientinformationskort för tysabri (pdf) 26.4.2017
Formulär inför påbörjandet av behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016
Formulär inför fortsatt behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016
Formulär inför utsättningen av behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016

Uptravi (selexipag)
Patient broschyr (pdf) 14.11.2016

Vfend (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 12.8.2014

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Information (pdf) 23.9.2016
Patientkort (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Orion (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Sandoz (vorikonazol)
Checklista för sjukvårdspersonal (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velaglukeras alfa)
Utbildningsmaterial för patienter (pdf) 8.7.2016

Xalkori (crizotinib)
Information för patienter (pdf) 31.1.2017
Patientkort (pdf) 31.1.2017

Xgeva (denosumab 120 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 17.7.2015

Xyrem (natriumoxybat)
Vanliga frågor (pdf) 15.8.2014
Hur du använder xyrem (pdf) 15.8.2014
Patientkort (pdf) 15.8.2014

Yervoy (ipilimumab)
Patientbroschyr (pdf) 29.12.2016
Patientkort (pdf) 29.12.2016

Zinbryta (daclizumab)
Läkarinformation (pdf) 3.3.2017
Patientkort (pdf) 2.3.2017

Zoledronic Acid Accord (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (zoledronsyra)
Patientkort (pdf)
- 4 mg/5 ml koncentrat för infusionsvätska, lösning och 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015
- 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015

Zoledronic Acid Stada (zoledronsyra)
Påminnelsekort (pdf) 23.6.2016

Zypadhera (olanzapinpamoat)
Patientkort (pdf) 6.5.2013
Instruktioner för inlämnandet av produktspecifikt riskhanteringsmaterial (pdf) 27.10.2014