Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

I läkemedlens riskhanteringsplaner ingår ofta tilläggsmaterial för en minimering av riskerna (additional risk minimisation materials, till exempel utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, minneslistor osv.).

Den som innehar försäljningstillstånd för ett läkemedel och Fimea avtalar tillsammans om innehållet i och distributionen av detta produktspecifika riskhanteringsmaterial. Innehavaren av försäljningstillståndet har upphovsrätt till materialet och ansvarar för materialets innehåll och distribution.

Anvisningar för upprättande av produktspecifikt riskminimeringsmaterial (pdf)

Absenor (valproat)
Guide för sjukvårdpersonal (pdf) 4.2.2015
Patientinformationsbroschyr (pdf) 4.2.2015

Aclasta (zoledronsyra)
Patientguide (pdf) 3.7.2017
Påminnelsekort för patienter om osteonekros i käken (pdf) 3.7.2017

Aripiprazole Accord (aripiprazol)
Patient/Anhörig Informationsbroschyr (pdf) 21.1.2016

Aripiprazole ratiopharm (aripiprazol)
Broschyr till patienter/närstående (pdf) 4.3.2016

Attentin (deksamfetamin)
Information för föräldrar/vårdnadshavare (pdf) 14.8.2015

Aubagio (teriflunomid)
Patientkort (pdf) 6.11.2017

Bavencio (avelumabi)
Viktig information för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 11.10.2017
Information till patienten (pdf) 11.10.2017

Benepali (etanercept) 9.11.2017
Anvisningar för injektion med pennan (pdf)
Anvisningar för injektion med den förfyllda sprutan (pdf)

Blincyto (blinatumomab)
Utbildningsbroschyr för patienter och vårdgivare (pdf) 14.12.2015
Patientkort (pdf) 14.12.2015

Bondronat (ibandronaatti)
Påminnelsekort (pdf) 14.11.2016

Bosentan Accord (bosentan)
Guide för läkare (pdf) 8.1.2016
Patientkort (pdf) 8.1.2016

Bosentan Actavis (bosentan)
Patientkort (pdf) 6.3.2017

Caprelsa (vandetanib)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 27.3.2017
Guide för patienter och vårdnadshavarae (pdf) 27.3.2017
Patientkort (pdf) 27.3.2017

CellCept (mykofenolatmofetil)
Vägledning till patienter - Information om riskerna för ofödda barn (pdf) 19.2.2016

Cerdelga (eliglustat)
Riktlinjer för förskrivare (pdf) 3.11.2017
Patientkort (pdf) 3.11.2017

Cimzia (certolizumabpegol)
Patientkort (pdf) 12.5.2017

Clozapine Accord (klozapin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf)
Patientinformation (pdf)

Colobreathe (colistimethate)
Bruksanvisning (pdf) 1.2.2017

Cyproteronacetate - ethinylestradiol (CPA+EE)
Checklista (pdf) 7.7.2014
Patientkort (pdf) 7.7.2014

Darzalex (daratumumab)
Patientkort (pdf) 28.2.2017

Deprakine (valproat)
Information (pdf) 15.7.2016
Patientkort (pdf) 15.7.2016
Patientinformationsbroschyr (pdf) 4.2.2015
Guide för sjukvårdspersonal (pdf) 4.2.2015

Ebetrex (methotrexate)
Patientguide (pdf) 5.6.2016

Effentora (fentanyl)
Guide för patienter och anhöriga (pdf) 5.2.2013
Frågor och svar för patienter och ansvarig vårdpersonal (pdf) 5.2.2013
Smärtdagbok (pdf) 5.2.2013

Elidel (pimekrolimus)
Utbildningsmaterial till läkare (pdf) 7.3.2017

Eliquis (apixaban)
Patientkort (pdf) 20.2.2017

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat)
Förskrivningsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal i EU (pdf) 30.4.2014
Checklista 1 före förskrivning (pdf) 30.4.2014
Checklista 2 för den löpande uppföljningen av behandling (pdf) 30.4.2014

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan (produkter innehållande tenofovirdisoproxilfumarat)
Instruktioner till hälso- och sjukvårdspersonal gällande hantering av njurfunktion samt dosjustering (pdf) 27.4.2017

Enbrel (etanercept)
Patientens anteckningsbok (pdf) 12.9.2017
Patientsäkerhetskort (pdf) 12.9.2017

Entyvio (vedolizumab)
Patientkort (pdf) 28.5.2014

Envarsus (takrolimuusi)
Patientkort (pdf) 24.11.2014

Erivedge (vismodegib)
Kom ihåg-kort för patienter (pdf) 9.3.2017
Graviditetsförebyggande program (pdf) 9.3.2017
Formulär för verifiering av rådgivning (pdf) 9.3.2017

Exelon (rivastigmin)
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf) 27.10.2017

Exjade (deferasirox)
Patientguide (pdf) 26.5.2017

Eylea (aflibercept)
Patientguide
- för behandling av retinal grenvensocklusion (pdf) 8.12.2017
- för behandling av retinal centralvensocklusion (pdf) 8.12.2017
- för behandling av diabetiskt makulaödem (pdf) 8.12.2017
- för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration (pdf) 8.12.2017
- för behandling av myopisk koroidal neovaskularisering (pdf) 8.12.2017

Farydak (panobinostat)
Läkemedelskortet
- Behandlingscyklerna 1-8 (bortezomib två gånger i veckan) (pdf) 3.11.2015
- Behandlingscyklerna 9-16 (bortezomib en gång i veckan) (pdf) 3.11.2015

Gilenya (fingolimod)
Checklista för förskrivare (pdf) 15.8.2017
Påminnelsekort för patienter (pdf) 15.8.2017

Humalog (insulin lispro)
Patientinformation (pdf) 18.8.2015

Humira (adalimumab)
Patientkort (pdf) 21.9.2015

Ibandronic acid Accord (ibandronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 19.8.2016

Iclusig (ponatibib)
Viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 28.5.2015

Imlygic (talimogen laherparepvek)
Information för patienter och närstående (pdf) 19.1.2016
Patientkort (pdf) 19.1.2016

Instanyl (fentanyl)
Patientinformation
- Hur du använder instanyl (pdf) 30.05.2017
- Hur du använder instanyl - Endosbehållare (pdf) 30.05.2017

Intuniv (guanfacin)
Information till förskrivare (pdf) 18.4.2016
Protokoll för löpande övervakning av patienter under behandling med guanfacin (pdf) 18.4.2016
Checklista 1: Checklista som ska användas innan behandling med guanfacin påbörjas (pdf) 18.4.2016
Checklista 2: Checklista för löpande övervakning och säkerhetsåtgärder för patienter under behandling med guanfacin (pdf) 18.4.2016

Isotretinoin Actavis (isotretinoin)
Huvudutbildningsmaterial EU
- Vägledning för patienten vid användning av isotretinoin (pdf) 28.11.2017
- Formulär för godkännare för kvinnliga patienter (pdf) 14.10.2016
- Allmänt formulär för godkännande för patienter (pdf) 14.10.2016

Isotretinoin Orion (isotretinoin)
Det förebyggande progammet mot graviditet och exponering av foster
- Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin (pdf) 10.7.2015
- Läkarens kontrollista för förskrivning av isotretinoin till kvinnliga patienter (pdf) 10.7.2015
- Farmaceutens vägledning till utlämningar isotretinoin (pdf) 10.7.2015
- Patientvägledning (pdf) 10.7.2015

Jetrea (ocriplasmin)
Patientguide (pdf) 5.10.2017

Jext (adrenalinpenna)
Patientkort (pdf) 1.9.2017

Jinarc (tolvaptan)
Patientbroschyr (pdf) 31.3.2017

Kanuma (sebelipas alfa)
Information för sjukvårdspersonal (pdf) 3.11.2015

Keytruda (pembrolizumab)
Patientbrochyr (pdf) 6.11.2017
Patientkort (pdf) 6.11.2017

Kombinerade hormonella preventivmedel (CHCs)
Information (pdf) 23.10.2017
Checklista (pdf) 11.4.2014
Patientkort (pdf) 11.4.2014
Frågor och svar (pdf) 11.4.2014

Lemilvo (aripiprazol)
Patient/Anhörig Informationsbroschyr (pdf) 25.8.2015

Litalgin (metamizolnatrium och pitofenonhydroklorid)
Patientkort (pdf) 7.6.2017

Lixiana (edoxaban)
Patientkort (pdf) 30.6.2016

Lucentis (ranibizumab)
Patientguide för våt makuladegeneration (pdf) 23.3.2017
Patientguide för synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (pdf) 23.3.2017
Patientguide för nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi (pdf) 23.3.2017
Patientguide för nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (pdf) 23.3.2017

MabThera (rituximab)
Patientbroschy för reumatoid artrit, granulomatos med polyangit eller mikroskopisk polyangit (pdf) 10.3.2017

Mavenclad (kladribin)
Förskrivningsguide (pdf) 31.10.2017
Patientguide (pdf) 31.10.2017

Multaq (dronedaroni)
Vägledning för förskrivare (pdf) 7.6.2017

Mycamine (micafungin)
Checklista för ordination (pdf) 11.9.2015

Mycophenolate mofetil Sandoz (mykofenolatmofetil)
Vägledande frågeformulär för vårdgivare (pdf) 13.10.2017
Patientguide (pdf) 3.3.2017
Vägledande frågeformulär för patient (pdf) 13.10.2017

Myfenax (mykofenolatmofetil)
Patientguide (pdf) 27.5.2016

Myfortic (mykofenolat)
Patientguide (pdf) 15.9.2017

Neotigason (acitretin)
Förebyggande program mot graviditet och exponering av foster:
- Patientvägledning (pdf) 27.9.2016
- Informerat samtycke för kvinnliga patienter (pdf) 27.9.2016
- Informerat samtycke för manliga patienter (pdf) 27.9.2016

NeuroBlock (botulintoxin B)
Viktig säkerhetsinformation för läkare (pdf) 7.12.2016
Guide för patient (pdf) 7.12.2016

NorLevo (levonorgestrel)
Fickkort (pdf) 8.10.2014

Olumiant (baricitnib)
Patientkort (pdf) 14.12.2017

Opdivo (nivolumab)
Patientkort (pdf) 11.7.2017

Orudis 2.5% geeli (ketoprofen)
Checklista för förskrivaren (pdf) 20.4.2016
Patientinformation (pdf) 20.4.2016

Pamidronatdinatrium Hospira (pamidronat)
Patientkort (pdf) 25.10.2016

Pamifos (pamidronat)
Påminnelsekort för patienter (pdf) 9.11.2016

PecFent (fentanyl)
Patientinformation (pdf) 27.10.2016

Pioglitazone Teva Pharma (pioglitazon)
Riktlinjer till förskrivare av läkemedel (pdf) 26.2.2015

Prolia (denosumab 60 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 9.7.2015

Pronaxen (naproxen)
Guide för apotek om tilläggsrådgivning om ett egenvårdsläkemedel (pdf) 1.6.2016
Patientguide (pdf) 1.6.2016
Anvisningar om användning (pdf) 24.11.2015

Qutenza (kapsaicin)
Utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal 7.8.2017 (pdf)

Remicade (infliksimab)
Patientkort (pdf) 17.6.2016

Revlimid (lenalidomid)
Anmälan om misstänkt läkemedelsbiverkning (pdf) 18.12.2015

Ritemvia (rituximab)
Information för att stödja sjukvårdspersonal i vården av patienter som får behandling med Ritemvia (pdf) 21.11.2017
Utspädning instruktion (pdf) 21.11.2017
Viktig säkerhetsinformation för patienter som får behandling med Ritemvia (pdf) 21.11.2017
Patientkort (pdf) 21.11.2017

Rivastigmin ratiopharm (rivastigmin)
Instruktioner för använding och dagbok över medicinering (pdf) 9.5.2017

RoActemra (tocilitsumab)
Patient broschyr - RoActemra för reumatoid artrit (pdf) 6.2.2015
Patient broschyr -
RoActemra för jättecellsarterit (pdf) 16.1.2018
Patientkort (pdf) 16.1.2018

Simponi (golimumab)
Patientkort (pdf) 9.2.2017

SonoVue (svavelhexafluorid)
Utbildningsmaterial (pdf) 20.11.2014

Stayveer (bosentan)
Patientens påminnelsekort (pdf) 5.1.2017

Stelara (ustekinumab)
Patient broschyr (pdf) 1.12.2016

Strensiq (asfotas alfa)
Injektionsguiden för föräldrar och vårdnadshavare (pdf) 29.8.2017
Injektionsguiden för patienter (pdf) 29.8.2017

Tasigna (nilotinibi)
Patient broschyr (pdf) 20.10.2015

Tecentriq (atezolizumab)
Patientkort (pdf) 9.10.2017

Tenofovir disoproxil Accord (tenofovirdisoproxilfumarat)
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med HBV (pdf) 5.5.2017
Utbildningsbroschyr för HBV och njurfunktion, inklusive linjal för kreatininclearence (pdf) 5.5.2017
Utbildningsbroschyr för pediatriska patienter med hiv (pdf) 5.5.2017
Njurutbildningsbroschyr för patienter med hiv, inklusive räknesticka för kreatininclearance (pdf) 5.5.2017

Tenofovir disoproxil Mylan (tenofovirdisoproxilfumarat)
Instruktioner till hälso- och sjukvårdspersonal gällande hantering av njurfunktion samt dosjustering (pdf) 27.4.2017

Toctino (alitretinoin)
Graviditetsförebyggande program
- Patientinformationbroschyr (pdf) 31.3.2015
- Skriftlig försäkran om att den kvinnliga patienten har mottagit patientinformationen och förstått den (pdf) 31.3.2015

Toujeo (insulin glargin) 9.6.2015
Information för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 9.6.2015
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf) 9.6.2015
Guide för patienter och/eller vårdgivare (pdf) 9.6.2015

Tracleer (bosentan)
Patientens påminnelsekort (pdf) 21.5.2017

Tresiba (insulin degludek)
Patient broschyr (pdf) 28.10.2013

Truvada (emtricitabin och tenofovir)
Patient broshyr (pdf) 9.2.2017
Patientens påminnelsekort (pdf) 9.2.2017

Tsoledronihappo Medac (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 26.11.2015

Tsoledronihappo SUN (zoledronsyra)
Information för patienter (pdf) 17.4.2015

Tysabri (natalizumab)
Läkarinformation och behandlingsanvisningar för patienter v.17 (pdf) 14.8.2017
Patientinformationskort för tysabri (pdf) 26.4.2017
Formulär inför påbörjandet av behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016
Formulär inför fortsatt behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016
Formulär inför utsättningen av behandling med Tysabri (pdf) 8.7.2016

Uptravi (selexipag)
Patient broschyr (pdf) 14.11.2016

Valproat Sandoz (valproaatti)
Patientinformationbroschyr (pdf) 21.11.2017
Patientkort (pdf) 21.11.2017

Vfend (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 12.8.2014

Voriconazole Accord (vorikonatsoli)
Information (pdf) 23.9.2016
Patientkort (pdf) 23.9.2016

Voriconazole Orion (vorikonazol)
Patientkort (pdf) 15.8.2016

Voriconazole Sandoz (vorikonazol)
Checklista för sjukvårdspersonal (pdf) 3.10.2016

VPRIV (velaglukeras alfa)
Utbildningsmaterial för patienter (pdf) 8.7.2016

Xalkori (crizotinib)
Information för patienter (pdf) 31.1.2017
Patientkort (pdf) 31.1.2017

Xeljanz (tofacitinib)
Patientkort (pdf) 21.4.2017

Xgeva (denosumab 120 mg)
Patientens påminnelsekort (pdf) 17.7.2015

Xyrem (natriumoxybat)
Guide med vanliga frågor (pdf) 4.1.2018
Hur du använder xyrem (pdf) 15.8.2014
Patientkort (pdf) 4.1.2018

Yervoy (ipilimumab)
Patientbroschyr (pdf) 2.11.2017
Patientkort (pdf) 2.11.2017

Zinbryta (daclizumab)
Läkarinformation (pdf) 3.3.2017
Patientkort (pdf) 2.3.2017

Zoledronic Acid Accord (zoledronsyra)
Patientens påminnelsekort (pdf) 20.11.2015

Zoledronic Acid Hospira (zoledronsyra)
Patientkort (pdf)
- 4 mg/5 ml koncentrat för infusionsvätska, lösning och 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015
- 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf) 19.11.2015

Zoledronic Acid Stada (zoledronsyra)
Påminnelsekort (pdf) 23.6.2016

Zypadhera (olanzapinpamoat)
Patientkort (pdf) 6.5.2013
Instruktioner för inlämnandet av produktspecifikt riskhanteringsmaterial (pdf) 27.10.2014