Produktspecifikt riskhanteringsmaterial

 

I läkemedlens riskhanteringsplaner ingår ofta tilläggsmaterial för en minimering av riskerna (additional risk minimisation materials, till exempel utbildningsmaterial, instruktioner för läkare och patienter, patientkort, minneslistor osv.).

Den som innehar försäljningstillstånd för ett läkemedel och Fimea avtalar tillsammans om innehållet i och distributionen av detta produktspecifika riskhanteringsmaterial. Innehavaren av försäljningstillståndet har upphovsrätt till materialet och ansvarar för materialets innehåll och distribution.

Aclasta (zoledronsyra) 8.7.2016
Patientguide (pdf)
Påminnelsekort för patienter om osteonekros i käken (pdf)

Angiox (bivalirudin) 12.11.2014
Bruksanvisning:
För dosering och administrering vid PCI och primär PCI (pdf)
För dosering och administrering vid brådskande eller tidig PCI (pdf)

Aripiprazole Accord (aripiprazol) 21.1.2016
Patient/Anhörig Informationsbroschyr (pdf)

Aripiprazole ratiopharm (aripiprazol) 4.3.2016
Broschyr till patienter/närstående (pdf)

Attentin (deksamfetamin) 14.8.2015
Information för föräldrar/vårdnadshavare (pdf)

Aubagio (teriflunomid) 3.10.2014
Patientkort (pdf)

Blincyto (blinatumomab) 14.12.2015
Utbildningsbroschyr för patienter och vårdgivare (pdf)
Patientkort (pdf)

Bosentan Accord (bosentan) 8.1.2016
Guide för läkare (pdf)
Patientkort (pdf)

CellCept (mykofenolatmofetil) 19.2.2016
Vägledning till patienter - Information om riskerna för ofödda barn (pdf)

Colobreathe (colistimethate) 22.9.2016
Bruksanvisning (pdf)

Cyproteronacetate - ethinylestradiol (CPA+EE) 7.7.2014
Checklista (pdf)
Patientkort (pdf)

Darzalex (daratumumab) 27.5.2016
Patientkort (pdf)

Deprakine (valproat) 15.7.2016
Information (pdf)
Patientkort (pdf)
Patientinformationsbroschyr (pdf)
Guide för sjukvårdspersonal (pdf)

Ebetrex (methotrexate) 5.6.2016
Patientguide (pdf)

Effentora (fentanyl) 5.2.2013
Guide för patienter och anhöriga (pdf)
Frågor och svar för patienter och ansvarig vårdpersonal (pdf)
Smärtdagbok (pdf)

Eliquis (apixaban) 18.4.2016
Patientkort (pdf)

Elvanse (lisdexamfetamindimesylat) 30.4.2014
Förskrivningsverktyg för hälso- och sjukvårdspersonal i EU (pdf)
Checklista 1 före förskrivning (pdf)
Checklista 2 för den löpande uppföljningen av behandling (pdf)

Enbrel (etanercept) 15.8.2016
Patientens anteckningsbok (pdf)

Entyvio (vedolizumab) 28.5.2014
Patientkort (pdf)

Envarsus (takrolimuusi) 24.11.2014
Patientkort (pdf)

Exelon (rivastigmin) 7.8.2015
Instruktioner för användning och dagbok över medicinering (pdf)

Eylea (aflibercept) 18.12.2015
Patientguide
- för behandling av retinal grenvensocklusion (pdf)
- för behandling av retinal centralvensocklusion (pdf)
- för behandling av diabetiskt makulaödem (pdf)
- för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration (pdf)
- för behandling av myopisk koroidal neovaskularisering (pdf)

Farydak (panobinostat) 3.11.2015
Läkemedelskortet
- Behandlingscyklerna 1-8 (bortezomib två gånger i veckan) (pdf)
- Behandlingscyklerna 9-16 (bortezomib en gång i veckan) (pdf)

Gilenya (fingolimod) 11.4.2016
Checklista för förskrivare (pdf)
Påminnelsekort för patienter (pdf)

Humalog (insulin lispro) 18.8.2015
Patientinformation (pdf)

Humira (adalimumab) 21.9.2015
Patientkort (pdf)

Ibandronic acid Accord (ibandronsyra) 19.8.2016
Patientens påminnelsekort (pdf)

Iclusig (ponatibib) 28.5.2015
Viktig säkerhetsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf)

Imlygic (talimogen laherparepvek) 19.1.2016
Information för patienter och närstående (pdf)
Patientkort (pdf)

Intuniv (guanfacin) 18.4.2016
Information till förskrivare (pdf)
Protokoll för löpande övervakning av patienter under behandling med guanfacin (pdf)
Checklista 1: Checklista som ska användas innan behandling med guanfacin påbörjas (pdf)
Checklista 2: Checklista för löpande övervakning och säkerhetsåtgärder för patienter under behandling med guanfacin (pdf)

Isotretinoin Actavis (isotretinoin) 9.12.2015
Huvudutbildningsmaterial EU (pdf)
- Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin
- Läkarens kontrollista för förskrivning av isotretinoin till kvinnliga patienter
- Farmaceutens vägledning till utlämningar isotretinoin
- Vägledning för patienten vid användning av isotretinoin
- Formulär för godkännare för kvinnliga patienter
- Allmänt formulär för godkännande för patienter

Isotretinoin Orion (isotretinoin) 10.7.2015
Det förebyggande progammet mot graviditet och exponering av foster
- Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin (pdf)
- Läkarens kontrollista för förskrivning av isotretinoin till kvinnliga patienter (pdf)
- Farmaceutens vägledning till utlämningar isotretinoin (pdf)
- Patientvägledning (pdf)

Jetrea (ocriplasmin) 23.3.2016
Patientguide (pdf)

Jinarc (tolvaptan) 26.6.2015
Patientkort (pdf)
Patientbroschyr (pdf)

Kanuma (sebelipas alfa) 3.11.2015
Information för sjukvårdspersonal (pdf)

Keytruda (pembrolizumab) 6.9.2016
Patientguide (pdf)
Patientkort (pdf)

Kombinerade hormonella preventivmedel (CHCs) 11.4.2014
Information (pdf)
Checklista (pdf)
Patientkort (pdf)
Frågor och svar (pdf)

Lemilvo (aripiprazol) 25.8.2015
Patient/Anhörig Informationsbroschyr (pdf)

Levodonna (levonorgestrel) 29.4.2016
Fickkort (pdf)

Lixiana (edoxaban) 30.6.2016
Patientkort (pdf)

Lucentis (ranibizumab) 22.12.2014
Patientguide för våt makuladegeneration (pdf)
Patientguide för synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (pdf)
Patientguide för nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi (pdf)
Patientguide för nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (pdf)

Mycamine (micafungin) 11.9.2015
Checklista för ordination (pdf)

Myfenax (mykofenolatmofetil) 27.5.2016
Patientguide (pdf)

Myfortic (mykofenolat) 25.5.2016
Patientguide (pdf)

Neotigason (acitretin) 27.9.2016
Förebyggande program mot graviditet och exponering av foster:
- Patientvägledning (pdf)
- Informerat samtycke för kvinnliga patienter (pdf)
- Informerat samtycke för manliga patienter (pdf)

NeuroBlock (botulintoxin B) 4.9.2014
Guide för läkare (pdf)
Guide för patient (pdf)

NorLevo (levonorgestrel) 8.10.2014
Fickkort (pdf)

Opdivo (nivolumab) 3.6.2016
Patientkort (pdf)

Orudis 2.5% geeli (ketoprofen) 20.4.2016
Checklista för förskrivaren (pdf)
Patientinformation (pdf)

PecFent (fentanyl) 13.10.2015
Patientinformation (pdf)

Pioglitazone Teva Pharma (pioglitazon) 26.2.2015
Riktlinjer till förskrivare av läkemedel (pdf)

Prolia (denosumab 60 mg) 9.7.2015
Patientens påminnelsekort (pdf)

Pronaxen (naproxen) 1.6.2016
Guide för apotek om tilläggsrådgivning om ett egenvårdsläkemedel (pdf)
Patientguide (pdf)
Anvisningar om användning (pdf)

Remicade (infliksimab) 17.6.2016
Patientkort (pdf)

Revlimid (lenalidomid) 18.12.2015
Anmälan om misstänkt läkemedelsbiverkning (pdf)

Revolade (eltrombopag) 1.4.2016
Praktisk guide till patienten (pdf)
Behandlingsdagbok till patienten (pdf)
Fickguide till patienten (pdf)

RoActemra (tocilitsumab) 6.2.2015
Patient broschyr (pdf)
Patientkort (pdf)

Sevelamer Avansor (sevelamer) 1.4.2014
Information för patienter (pdf)

SonoVue (svavelhexafluorid) 20.11.2014
Utbildningsmaterial (pdf)

Strensiq (asfotas alfa) 15.12.2015
Injektionsguiden för föräldrar och vårdnadshavare (pdf)
Injektionsguiden för patienter (pdf)

Tasigna (nilotinibi) 20.10.2015
Patient broschyr (pdf)

Toctino (alitretinoin) 31.3.2015
Graviditetsförebyggande program
- Patientinformationbroschyr (pdf)
- Skriftlig försäkran om att den kvinnliga patienten har mottagit patientinformationen och förstått den (pdf)

Toujeo (insulin glargin) 9.6.2015
Information för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf)
Guide för hälso- och sjukvårdspersonal (pdf)
Guide för patienter och/eller vårdgivare (pdf)

Tresiba (insulin degludek) 28.10.2013
Patient broschyr (pdf)

Tsoledronihappo Medac (zoledronsyra) 26.11.2015
Patientens påminnelsekort (pdf)

Tsoledronihappo SUN (zoledronsyra) 17.4.2015
Information för patienter (pdf)

Tysabri (natalizumab) 8.7.2016
Läkarinformation och behandlingsanvisningar för patienter v.16 (pdf)
Patientinformationskort för tysabri (pdf)
Formulär inför påbörjandet av behandling med Tysabri (pdf)
Formulär inför fortsatt behandling med Tysabri (pdf)
Formulär inför utsättningen av behandling med Tysabri (pdf)

Valproate - Läkemedel som innehåller valproat 29.1.2015
Guide för sjukvårdpersonal (pdf)
Patientinformationsbroschyr (pdf)

Vfend (vorikonazol) 12.8.2014
Patientkort (pdf)

Voriconazole Accord (vorikonatsoli) 23.9.2016
Information (pdf)
Patientkort (pdf)

Voriconazole Orion (vorikonazol) 15.8.2016
Patientkort (pdf)

Voriconazole Sandoz (vorikonazol) 3.10.2016
Checklista för sjukvårdspersonal (pdf)

VPRIV (velaglukeras alfa) 8.7.2016
Utbildningsmaterial för patienter (pdf)

Xalkori (crizotinib) 13.5.2016
Information för patienter (pdf)
Patientkort (pdf)

Xgeva (denosumab 120 mg) 17.7.2015
Patientens påminnelsekort (pdf)

Xyrem (natriumoxybat) 15.8.2014
Vanliga frågor (pdf)
Hur du använder xyrem (pdf)
Patientkort (pdf)

Zinbryta (daclizumab) 22.9.2016
Läkarinformation (pdf)
Patientkort (pdf)

Zoledronic Acid Accord (zoledronsyra) 20.11.2015
Patientens påminnelsekort (pdf)

Zoledronic Acid Hospira (zoledronsyra) 17.11.2015
Patientkort (pdf)
- 4 mg/5 ml koncentrat för infusionsvätska, lösning och 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf)
- 5 mg/100 ml infusionsvätska, lösning (pdf)

Zoledronic Acid Stada (zoledronsyra) 23.6.2016
Påminnelsekort (pdf)

Zometa (zoledronsyra) 16.11.2015
Patientkort (pdf)
Patientens påminnelsekort (pdf)

Zypadhera (olanzapinpamoat) 6.5.2013
Patientkort (pdf)
Instruktioner för inlämnandet av produktspecifikt riskhanteringsmaterial (pdf)