Påskyndad elektronisk rapportering av biverkningar

 

Spontana rapporter

Elektronisk rapportering av biverkningar är obligatorisk sedan den 20 november 2005 (Europaparlamentets och rådets förordning nr 726/2004).

Innehavaren av försäljningstillståndet i fråga ska anmäla alla allvarliga biverkningar som inträffat i Finland bara till Fimea, inte direkt till Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Vid anmälan om i litteraturen beskrivna fall som inträffat i Finland ska en kopia av den publicerade artikeln skickas per fax till nummer 029 522 3009, per e-post till adressen fimea.ev@fimea.fi eller per post till Enheten för läkemedelssäkerhet och läkemedelsinformation.

Mer information:

Enheten för läkemedelssäkerhet och läkemedelsinformation
Spontana rapporter: fimea.ev@fimea.fi
Tekniska frågor: e2bsupport@fimea.fi