GLP-tillsyn

 

God laboratoriesed, GLP (Good Laboratory Practice) är ett kvalitetssystem som ska iakttas vid icke-kliniska studier som krävs av myndigheterna för registrering eller godkännande av kemikalier, läkemedel, bekämpningsmedel, tillsatser till livsmedel och foder eller kosmetika.

Ansvarig myndighet för GLP-tillsynen i Finland är Fimea som övertog tillsynsuppgifterna efter Valvira den 1 november 2009. Fimea representerar Finland också i EU:s och OECD:s arbetsgrupper i det internationella GLP-samarbetet.

Kontaktuppgifter för GLP-tillsynen:

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
PB 55, 00034 Fimea
Tfn växel 029 522 3341
Fax 029 522 33001
E-post enligt principen förnamn.efternamn@fimea.fi

Registratorskontor: kirjaamo@fimea.fi

Läs mer:

GLP-seminar 16.9.2014 ( på engelska)
National GLP Compliance Monitoring Programme (i pdf-format)
GLP-seminar 16.2.2011 (på finska)
OECD Good Laboratory Practice
European Commission Enterprice and Industry/GLP

GLP-laboratorier:

BIoSiteHisto, Tammerfors
BIOCAD Biotechnology Company, S:t. Petersburg, Ryssland
CRST (Clinical Research Turku), Turku
FICAM, Tampere
Histotekniska laboratoriet, Åbo universitet, Åbo
Försöksdjurscentrum, Åbo universitet, Åbo
Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi LUKE, Jockis
Ramboll Analytics, Lahtis
Syrinx Bioanalytics Oy, Åbo

Mer information

  • Korhola Paula
    Specialforskare tel. 0295223224
  • Puranen Pirkko
    Överinspektör tel. 0295223244