Exportcertifikat (CPP)

 

För export av läkemedel beviljar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea exportcertifikat (CPP, Certificate of a Pharmaceutical Product) till läkemedelsfabriker. Certifikat beviljas för humanläkemedel eller veterinärmedicinska läkemedel som har godkänts för försäljning i Finland. Exportcertifikat söks på en blankett som finns på Fimeas webbplats.

Exportcertifikat beviljas av processen Läkemedel 1.

Certifikaten är avgiftsbelagda och priserna bestäms med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer. Fimea skickar en faktura till sökanden tillsammans med certifikatet.

Ansökningarna skickas elektroniskt till adressen certificates@fimea.fi, eller i pappersversion till adressen Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, PB 55, 00034 Fimea.

Fimea rekommenderar att ansökningarna om exportcertifikat skickas elektroniskt.

Inga sökresultat