Fimeas nämnder

Tillsynsnämnden behandlar ärenden som gäller beviljande av tillstånd för industriell tillverkning av läkemedel, tillstånd för partihandel, tillstånd för blodtjänstverksamhet och apotekstillstånd och återkallande av sådana tillstånd samt eventuella disciplinära åtgärder.

Farmakopékommitténs uppgift är att lägga fram förslag och ge utlåtanden i ärenden som gäller farmakopén. Nämnderna och farmakopékommittén tillsätts för tre år i sänder.

Tillsynsnämndens sammansättning

Mandatperiod 7.11.2015–6.11.2018

Ordförande
Direktör Eija Pelkonen

Vice ordförande
Enhetschef Eeva Leinonen

Ledamöter och ersättare
Direktör Jussi Holmalahti, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Enhetschef Maarit Mikkonen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården)
Överläkare Vesa Mustalammi (laboratoriechef Tom Wikberg) (till 31.12.2016)
Personalchef Tuula Sandholm (jurist Risto Salmi)
 

Farmakopékommitténs sammansättning

Mandatperiod 1.3.2013–28.2.2016

Ordförande
Enhetschef Marjo-Riitta Helle

Vice ordförande
Professor Pia Vuorela

Ledamöter
Laboratoriechef Tuula Hauta-aho
Professor Jouni Hirvonen
Sectionchef Miia Jakava-Viljanen
Avdelningsdirektör Mervi Lankinen
Chef, Kvalitetskontroll Jouko Oikarinen
Professor Jari Yli-Kauhaluoma

Sekreterare
Specialforskare Piia Salo