Läkemedel med temporära specialtillstånd

Förteckning över läkemedelspreparat som saknar tillstånd enligt 21 § 1 mom. i läkemedelslagen men för vilka Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har beviljat temporärt specialtillstånd.

Preparat kan expedieras mot recept eller läkemedelsbeställning med beaktande av indikationen eller villkoren för överlåtelse till förbrukning som nämns för respektive läkemedelspreparat i den bilagda förteckningen.

Överlåtare till förbrukning (apotek, filialapotek, sjukhusapotek, läkemedelspartiaffär och läkemedelsfabrik) ska bokföra de läkemedelspreparat som expedieras mot temporärt specialtillstånd. Bokföringen ska förvaras i 5 år.

Det är förbjudet att marknadsföra preparatet eller befrämja försäljningen på något annat sätt.

Mer information

  • Koivunen Anja
    Överfarmaceut tel. 0295223356