Apoteksavgifter

 

Apotekare betalar till staten en årlig apoteksavgift som baserar sig på apotekets omsättning Syftet med apoteksavgiften är att säkerställa apotekstjänster i hela landet och utjämna inkomstskillnaderna mellan apoteken. Storleken på apoteksavgiften fastställs i enlighet med lagen om apoteksavgift (148/1946). Apoteksavgiften utgör i genomsnitt ungefär sju procent av apotekets omsättning.

Lagen om apoteksavgift har reviderats från och med början av 2014. Den reviderade lagstiftningen gäller apoteksavgiften som fastställs utifrån omsättningen 2013 och syftet med ändringen är att göra drivandet av ett filialapotek mer ekonomiskt lockande för små apotek.

Apoteksavgiften fastställs fortfarande utifrån apoteksrörelsens omsättning men de kalkylmässiga grunderna för avgiften har ändrats. Apoteken har delats upp i tre olika grupper utifrån apoteksrörelsens (apotek, dess filialapotek, serviceställen, webbtjänst och medicinskåp) omsättning som utgör grunden för apoteksavgiften.

Om apoteksrörelsens sammanlagda omsättning är

  • under 2,6 miljoner euro beräknas apoteksavgiften separat för huvudapotek och respektive filialapotek.
  • över 3,5 miljoner euro beräknas apoteksavgiften på samma sätt som tidigare, dvs. på apoteksrörelsens sammanlagda omsättning med beaktande av avdrag för filialapotek.
  • 2,6–3,5 miljoner euro beräknas apoteksavgiften som ett vägt medeltal utifrån omsättningen. På detta sätt fastställs avgiften delvis på basis av apoteksavgiften som beräknats separat för huvudapoteket och respektive filialapotek och delvis på basis av apoteksavgiften som beräknats utifrån apoteksrörelsens omsättning. Avdraget för filialapotek beaktas endast vid beräkning av apoteksrörelsens omsättning. Apoteksavgiften fastställs utifrån den sammanlagda summan av de vägda medeltalen för dessa kalkyler.

Vid beräkning av apoteksavgiften beaktas det så kallade filialapoteksavdraget enligt vad som föreskrivs i lagen.

Medeltalet för de privata apotekens omsättning i vilket filialapotekens omsättning inte räknas med, uppgick till 3,3 miljoner euro 2014. Enligt 2 § 3 mom. i lagen om apoteksavgift beviljas till de filialapotek, vars omsättning 2015 är minst hälften av detta, dvs. 1,65 miljoner euro, inte avdrag för filialapotek förutsatt att det 2015 förflutit minst fem år från det år då filialapoteket inrättades. Med omsättningen för filialapotek avses filialapotekets mervärdesskattefria omsättning före avdrag

Anmälan om apoteksavgift

Apotekaren ska lämna in de uppgifter som behövs för fastställande av apoteksavgiften för 2015 på blanketten ”Anmälan om apotekets inkomster och utgift för fastställande av apoteksavgiften” som fastställts av Fimea. Anmälan om apoteksavgiften ska lämnas in i sin helhet före den 1 maj 2016.

Anmälningsblanketten om apotekets inkomster och utgifter för fastställande av apoteksavgiften inklusive ifyllningsanvisningar finns på sidan Blanketter.

 

Mer information

  • Nyström Mia
    Ekonomisamordnare tel. 0295223633